คนไทยพลัดถิ่น หรือที่ทางราชการเรียกว่า "ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย"  ตามบันทึกข้อความของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นเอกสารนำเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เพื่อให้มีการแปลงสัญชาติไทยแก่ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ได้ระบุว่า

          ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

         (๑) กลุ่มคนไทยที่เข้าไปทำมาหากินในพม่า และกลับมาเมื่อมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อย  และ

         (๒) กลุ่มคนไทยที่ติดไปกับดินแดนที่เสียให้แก่อังกฤษ ได้แก่ พื้นที่ เมืองทะวาย มะริด และ ตะนาวศรี

         ทั้งสองกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง