สื่อสังคมออนไลน์กับงานส่งเสริมการเกษตร

ในอนาคตควรจะต้องมีการสร้างและพัฒนาคลังความรู้ ด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

             สื่อสังคมออนไลน์กับงานส่งเสริมการเกษตร   ปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยมกันแพร่หลายกันทั่วโลกและมีแนวโน้มจะขยายในวงกว้างในสังคมไทย จะสังเกตเห็นว่าได้ จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสนใจและมีการตอบรับของผู้คนที่อยู่ในสังคมไทยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา และด้านธุรกิจและการตลาด  ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นสื่อหลักได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

 

              ในขณะเดียวกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้นำมาเป็นสื่อนำในการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะทำหน้าที่ให้นักส่งเสริมการเกษตรได้ทำการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มอาชีพทางการเกษตร ชุมชนเกษตร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค จากประสบการณ์ของผู้เขียน  ปกติได้ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค คือสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนกลางกับบุคลากรในส่วนภูมิภาค อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนามาเป็นลำดับ

                            

               แต่ในปัจจุบันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดห้องเรียน ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่เรียกว่าหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   โดยมีการผลิตสื่อและจัดทำบทเรียนรูปแบบออนไลน์( e–learning ) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยเปิดโอกาสให้นักส่งเสริมการเกษตร ที่บรรจุใหม่ สมัครเรียนด้วยตนเอง  โดยเริ่มมาหลายรุ่นแล้ว ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในภูมิภาคเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เขียนเอง ก็เป็นคณะทำงานจัดทำบทเรียนรูปแบบออนไลน์ มา ๒ ปีแล้วคือปี ๒๕๕๕และปี ๒๕๕๖ โดยมีชุดวิชาที่เขียนและนำเสนอ พร้อมกับทีมงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ได้แก่ชุดวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและชุดวิชาเทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตรสู่ชุมชน

 

                ทั้งนี้จึงนับได้ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการพัฒนาตามโครงการผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์( e-learning ) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างสื่อสังคมทางออนไลน์ในหน่วยงานและองค์กรได้เริ่มมีการพัฒนาขึ้น อีกทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกับองค์ภายนอกรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรสู่สาธารณชนควบคู่กันไปอีกทางหนึ่งด้วย

 

               แต่ข้อสำคัญ ผู้เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อทางออนไลน์ ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ด้านการสร้างและทำความเข้ากับบุคลากรทุกระดับ การพัฒนาการเข้าถึงของสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาระบบทางInternet ที่ติดตั้งในองค์กรหรือในหน่วยงานต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านตัวเนื้อข้อมูล  ข่าวสาร อาจจะรวมไปถึงองค์ความรู้ ที่จะนำมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยน จำเป็นต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ต่อบุคคลเป้าหมายและผู้รับการบริการ ที่จะสามารถติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีการพัฒนาไปถึงการนำเอาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่อไป

 

            ผู้เขียนยังมีแนวคิดที่ว่า ในอนาคตควรจะต้องมีการสร้างและพัฒนาคลังความรู้ ด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มเป้าหมายและเกิดการเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับ

 

           ท้ายสุดผู้เขียนต้องขอขอบคุณ Gotoknow สรอ.  ผู้เกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่และชุมชนของ Gotoknow แห่งนี้ครับ

 

 

 

เขียวมรกต

๓๐ สค. ๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (6)

-สวัสดีครับ..

-หากมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องรับรองว่าสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้จะได้รับความสนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ..

-เพียงแต่ ณ เวลานี้ เวลาส่วนใหญ่จะถูกแบ่งไปใช้ในภารกิจอื่น ๆมากไปหน่อย....

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นอีกหนึ่งแนวทางสร้างสรรค์ในการเกษตรที่ดีมาก ๆ จ้ะ ขอบคุณที่แบ่งปันจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสาระดี ๆ ที่มีมาฝากมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเพชรน้ำหนึ่ง ที่แวะมาแลกเปลี่ย นเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณครูมะเดื่อ ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านจัตุเศรษฐธรรม ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ