นายวีระ สำเนียงแจ่ม : ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างแท้จริง


       นายวีระ สำเนียงแจ่ม เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2505 ที่ตำบลดอนแสลบ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนุบรี เป็นบุตรของนายจุด และ นางถนอม สำเนียงแจ่ม ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร มีพี่ 3 คนคือ นางบำรุง จ่าสิบตำรวจรณรงค์(ถึงแก่กรรม) และนางบังอร สืบบุก มีน้อง 2 คน คือ นางวรรณา อยู่เอี่ยม และนางกาญจนา สำเนียงแจ่ม
                                 
       นายวีระมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ พ.ศ. 2515 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านพนมนาง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2518 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ที่โรงเรียนวัดดอนแสลบ อำเภอเดียวกัน พ.ศ.2521 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรี(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี) พ.ศ.2523 สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) แล้วออกมาบรรจุเข้ารับราชการครู และศึกษาด้วยตนเอง พ.ศ.2526 ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน 2 สถาบัน และ สำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาพร้อมกัน ใน พ.ศ.2529 คือ ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิชาเอกพลศึกษาจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี และศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวอีกสาขาหนึ่ง และ สำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)ใน พ.ศ.2536
จากนั้นได้ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เพิ่มขึ้นอีก คือ พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน พ.ศ.2552 ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และ พ.ศ.2550 ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้(ภาคพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ แต่ถึงแก่กรรมเสียก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
        นายวีระมีประวัติการรับราชการดังนี้ พ.ศ. 2524 เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครู 1 โรงเรียนวัดหนองโสน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นครูที่เอาใจใส่อุทิศตนให้กับการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยไม่มีวันหยุด ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะมาช่วยสอนพิเศษเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทนใดใด นอกจากนี้ยังนำนักเรียนไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
        พ.ศ.2527 โอนมาดำรงตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา ทำหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษาและเป็นครูแนะแนวด้วย นายวีระยังคงทุ่มเทปฏิบัติงานสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน มีปัญหาด้านครอบครัวและมีปัญหาด้านการเรียนเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนที่เรียนเก่ง มีความสามารถพิเศษก็จะสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น
       พ.ศ.2537 ย้ายมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตามคำสั่งของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นายวีระยังคงสอนวิชาสังคมศึกษาอย่างทุ่มเทเอาใจใส่เช่นเดิม และได้ริเริ่มนิมนต์พระภิกษุมาสอนนักเรียนในรายวิชาพุทธศาสนาตามหลักสูตร รวมทั้งได้ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้นักเรียน ครูอาจารย์เข้าศึกษาและสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอกได้เพิ่มมากขึ้น
        พ.ศ.2539 โอนมารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา นายวีระรับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นๆอีกหลายเรื่อง เช่น เป็นหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นผู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งนายวีระได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานและประสานการดำเนินงานจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล เช่น 

- รางวัลการประกันคุณภาพภายในดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2549
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550
- รางวัล THE BEST PRACTICE โครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับจังหวัด 2 ปี พ.ศ. 2550-2551และระดับภาค พ.ศ.2553
-รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 คะแนนสูงสุด ของประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา    พ.ศ.2553
-รางวัลสถาบันผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากกรรมาธิการศาสนา และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2553
- รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาดีเด่นจากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2553 และ        พ.ศ.2554

                                              ฯลฯ
       พ.ศ. 2545 นายวีระได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ในสังกัดเดิม และปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้จนถึงแก่กรรม
นับได้ว่านายวีระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงในการประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนครบถ้วนตามมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน โดยหมั่นศึกษาค้นความหาความรู้หลายๆสาขาเพื่อนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม ดังที่พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายวีระ สำเนียงแจ่ม ความตอนหนึ่งว่า
         “อาจารย์วีระ สำเนียงแจ่ม...เป็นบุคคลสำคัญในวงการศึกษา หรือเป็นเพชรน้ำดีของวงการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ของกระทรวงศึกษาธิการ และของประเทศชาติ มีวิญญาณของความเป็นครูในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติอย่างประจักษ์สายตาแก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ตลอดถึงศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดี ...ในฐานะครู ได้ทำหน้าที่ทุ่มเทวิญญาณความเป็นครูเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ...ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานสนองนโยบายเป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเองกับทุกคน คุยสนุกสนานกับอาจารย์ผู้ร่วมงาน เป็นครูที่ตั้งใจสอนและอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพตามความสามารถของตัวเอง...ในฐานะพุทธศาสนิกชน ได้ดำเนินการประสานงานกับทางคณะสงฆ์ นิมนต์พระไปร่วมสอนรายวิชาพุทธศาสนาและบรรยายธรรมแก่นักเรียน ตลอดถึงการจัดให้มีการสอน การสอบธรรมศึกษาในสถาบัน เพื่อให้เยาวชนของชาติได้สัมผัสและใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา...”
        พระครูศรีกิตติสุนทร เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน ความตอนหนึ่งว่า
     “...อาจารย์วีระ ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีรางวัลเป็นที่ประจักษ์มากมาย อีกทั้งยังได้รับการกล่าวชมยกย่องสรรเสริญจากพระเถรานุเถระอยู่เป็นประจำ ด้วยความขยันและจริงใจในการทำงาน ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจำใจของอาจารย์วีระ จนทำให้มีผลงานทางวิชาการมากมาย ทั้งด้านการสอน ด้านพุทธศาสนาและสังคม จนเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดี...”
นายลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผู้เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า
     “...อาจารย์วีระถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในวิชาชีพครู จากรางวัลต่างๆที่ทุกคนได้รับทราบกันอยู่ทั่วไป ...อาจารย์วีระเป็นผู้ดูแลพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาแก้ไขปรับปรุงอย่างชัดเจน ...มีระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่ดี บุคลากรของสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาและร่วมเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีกันทุกคน...การผ่านการประเมินโดย สมศ.รอบที่ 1-3 ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ ผอ.ลอดหล้าดาวดี ขอสดุดีในผลงานที่ อ.วีระได้กระทำความดีมาอย่างต่อเนื่อง...”
      รางวัลและผลงานดีเด่นที่นายวีระได้รับ
- ระดับสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นโครงการ “เช้าสดใสวินัยสร้างเสริม” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พ.ศ. 2544
- ระดับจังหวัด ได้แก่ ครูผู้สอนดีเด่นระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิครูกาญจนบุรี พ.ศ. 2542 โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้เสียสละช่วยเหลือกิจกรรมของพระพุทธศาสนาจากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543 โล่รางวัลครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2543 จากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลชมเชยครูดีศรีเมืองกาญจน์ ประจำปี 2544 และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประเภททำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2545
- ระดับประเทศ ได้แก่ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 รางวัลคุรุสดุดีจากคุรุสภา พ.ศ. 2542 โล่พระราชทานครูจริยศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2543 จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546 รางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ รับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ พ.ศ.2546 ข้าราชการตัวอย่างของอาชีวศึกษาภาคกลางประจำปี 2545 รางวัลคนดีศรีสยาม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2549 รางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2549 รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2550 เหรียญเงินการประกวดเรื่องเล่าพอเพียงจากมูลนิธิสยามกัมมาจลและกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2552 เหรียญทองการประกวดนวัตกรรมและสื่อเนื่องในวันครูโลก ประจำปี 2553 และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา “พุทธคุณูปกร” จากกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2553
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน คือ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
      นายวีระสมรสกับนางสาวสมพิศ ทัณกาศ เมื่อ พ.ศ.2532 มีบุตร 1 คน คือ
นางสาวสุทัตตา สำเนียงแจ่ม
      โดยปกติ นายวีระมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายทุกวัน มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีทุกปี และไม่พบโรคหรืออาการผิดปกติใดใด นายวีระไม่เคยลาป่วย มีความสุขและมีความสนุกกับการปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุดมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารครูอาจารย์จากวิทยาลัย
การอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท ที่มาศึกษาดูงาน แต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นายวีระได้ถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน แพทย์สันนิษฐานว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สิริอายุได้ 50 ปี 5 เดือน 24 วัน
                                                                                 นายธเนศ ขำเกิด ผู้เรียบเรียง


ข้อมูลอ้างอิง
1. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายวีระ สำเนียแจ่ม ณ เมรุวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม(วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
2. รายงานการศึกษาตนเองของบุคลากร(Self Study Report :SSR) ปีการศึกษา
2554 ของ นายวีระ สำเนียงแจ่ม

หมายเลขบันทึก: 546562เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2013 20:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2013 20:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ผมขอคารวะคุณครู ปูชนียบุคคลท่านนี้ 

-มีวิญญาณของความเป็นครูในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติอย่างประจักษ์สายตา

-ให้เยาวชนของชาติได้สัมผัสและใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

-ความขยันและจริงใจในการทำงาน ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจำใจ 

.................

เพียงเท่านี้ ครูก็ ทำหน้าที่ อย่างสมบูรณ์ และได้ ประกาศธรรมแห่งพระบรมศาสดา อันเป็นบรมครู ให้ปรากฏ 

ครูเกิดมาเพื่อยังประโยชน์แก่โลกนี้โดยแท้

 

 

ผมชื่นชมท่านอาจารย์วีระ มากครับ จากประวัติและเกียรติที่ได้รับจากสังคม ท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ครูท่านอื่นๆ ต่อไปครับ

ชื่นชมคุณครูอย่างจริงใจ...เป็นแบบอย่างให้ครูท่านอื่นๆได้เป็นอย่างดียิ่ง

ชื่นชมผู้เขียนด้วยนะคะ

ระลึกถึงครูเสมอ ขอบพระคุณที่ครั้งหนึ่งเคยสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี