ต่อจาก How to be a REAL Success กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริง ที่เขียนถึงตอนที่แล้ว ครับ ต่อนะ  นอกจากนี้ Dr. John C. Maxwell ยังได้กล่าวถึงการเป็น "ผู้นำ" ว่า
          1. เมื่อปีนขึ้นสูง ย่อมจำเป็นที่จะต้องมีภาวะของความเป็นผู้นำมากขึ้น เพราะการบรรลุความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใดนั้น ก็มักจะถูกกำหนดโดยความสามารถในการนำผู้อื่นเสมอ
          2. การเปลี่ยนแปลงทิศทางใด ๆ ขององค์กร ต้องมีการเปลี่ยนผู้นำ และขีดความสามารถของผู้นำย่อมเป็นเหมือนตัวกำหนดประสิทธิภาพของบุคคลหรือองค์กร
          3. โดยทั่วไปแล้ว ในยามคับขัน หรือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต องค์กรมักจะมองหาผู้นำใหม่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤติ ก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ เมื่อทีมนักกีฬาประสบกับความพ่ายแพ้ตลอด ก็จะต้องมีการมองหาโค้ชใหม่ หรือในกรณีของบริษัท หากเกิดภาวะขาดทุน ก็จะต้องจ้างผู้บริหารใหม่ เป็นต้น
          4. ภาวะผู้นำนั้นจะต้องสร้างทุกวัน ไม่ใช่สร้างในวันเดียว และความสามารถในการนำที่แท้จริง เป็นการสั่งสมจากทักษะต่าง ๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ แต่กระบวนการจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน
          5. การเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายด้าน ได้แก่ ความนับถือ ประสบการณ์ ความเข้มแข็งด้านจิตใจ ทักษะเกี่ยวกับคน วินัย วิสัยทัศน์ กระแสของเหตุการณ์ และเวลา
          6. ปัจจัยหลายประการที่มีส่วนสำคัญต่อภาวะผู้นำ ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้น การที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก และบุคคลแรกที่ต้องนำให้ได้ก็คือ "ตัวเรา" เอง

ติดตามต่อตอน ประเภทของผู้นำ ของ Dr. John C. Maxwell และตอนสุดท้าย Dr. John C. Maxwell คือใคร?