วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบต่อสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน”

ganeshnoi07
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทีมข่าว mcucr.com ได้รับการเปิดเผยจากพระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเริ่มจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ก่อนที่จะขยายไปสู่ ASEAN+๓ และ ASEAN+๖ เป็นผลให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน ๕ สาขา ประกอบด้วยสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินทุน การจัดตั้งเขตเสรีดังกล่าวจะมีผลในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ในขณะเดียวกัน จากการที่สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานและเงินทุน สามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมความเป็นอยู่ของคนในประเทศชาติด้วย โดยเฉพาะในฐานะที่จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีดินแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีความพร้อมหลายประการที่จะเป็นฐานการค้าการลงทุนและการเคลื่อนย้ายถิ่นของผู้คนจากที่ต่าง ๆ มาอาศัยอยู่ ในขณะที่ผู้ประกอบการค้าและผู้ลงทุนมีการรับรู้และเตรียมการรองรับผลกระทบดังกล่าว ในด้านวงการศาสนาและวัฒนธรรม ยังมีความรับรู้ในวงแคบ และยังไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่า จะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร จะมีนักลงทุน แรงงานฝีมือ จากประเทศสมาชิกอาเซียน มาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร วิถีการดำเนินชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด แม้ในปัจจุบันเอง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ในจังหวัดเชียงราย ได้มีชาวต่างด้าว พระภิกษุสามเณรต่างด้าว และชาวต่างชาติ ต่างศาสนา มาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นทุกปี มีการจัดตั้งศาสนสถาน ประกอบศาสนพิธีตามความเชื่อของตน และเริ่มทางานด้านการเผยแผ่ลัทธิความเชื่อ บางแห่งมีการแย่งชิงศาสนิก เปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนวัฒนธรรม ยิ่งหากมีการเปิดเสรีทางการค้าในปี พ..๒๕๕๘ การดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และวัดพระแก้ว ในฐานะหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนา จึงได้เสนอกิจกรรมสัมมนา เรื่อง ผลกระทบต่อสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ ๒ ประการ คือ ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ทางานด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ได้รู้และเข้าใจ ความเป็นมาและผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ๒. เพื่อให้ผู้สัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน โดยได้กาหนดการการสัมมนาดังกล่าวไว้ดังนี้ คือ จัดในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

๐๘ .๓๐.๐๐ น.ลงทะเบียน

 

๐๙ .๐๐.๑๐ น.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานการจัดสัมมนา

 

๐๙ .๑๐.๓๐ น.เจ้าคณะภาค ๖ ประธานพิธี กล่าวเปิดการสัมมนา

 

๐๙ .๑๐.๐๐ น.ปาฐกถาเปิด เรื่องจังหวัดชายแดน หลังปี พ..๒๕๕๘โดยนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

๑๐ .๐๐๑๑.๑๕ น.สังฆเสวนา เรื่อง บทบาทและท่าทีพระสงฆ์ในภูมิภาค ต่อ AEC” โดย พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา เจ้าคณะอาเภอเชียงแสน ตัวแทนพระสงฆ์ไทย พระครูบาอาชญาธรรมคาเงิน คาวงศ์ ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว วัดดอยแดง เจ้าคณะแขวงบ่อแก้ว ตัวแทนพระสงฆ์ สปป.ลาว พระภัททันตะ อัคคมหาบัณฑิตะ ครูบาสาม โชติกะ เจ้าคณะจังหวัดนครเขมรัฐ เชียงตุง วัดหลวงราชฐานหัวข่วง นครเขมรัฐเชียงตุง ตัวแทนพระสงฆ์ สหภาพเมียนมาร์ ดำเนินการสังฆเสวนา โดย พระครูสุธีสุตสุนทร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

๑๑ .๑๐๑๒.๐๐ น.พักฉันภัตตาหารเพล /รับประทานอาหาร

 

๑๒ .๓๐๑๕.๐๐ น.เวทีสัมมนา ผลกระทบเมื่อมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี และข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมโดย

 

. ด้านความมั่นคง โดย นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

. ด้านศาสนา โดย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

 

. ด้านสังคม โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา

 

. ด้านวัฒนธรรม โดย ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

 

. ด้านการศึกษา โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

. ดำเนินการสนทนา โดย ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

๑๕ .๐๐๑๕.๔๕ น.ผู้ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

๑๕ .๔๕๑๖.๐๐ น.ปิดการสัมมนา โดย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 

และพระคุณท่านฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ดำเนินการสังฆเสวนา โดย พระครูสุธีสุตสุนทร วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายภาคเช้า และภาคบ่ายได้เขิญ ดร .พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ดำเนินรายการ สาหรับพิธีกรประจาวันได้เจริญพรเชิญอาจารย์อุทัย มูลแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์พิเศษประจาวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายได้ทาหน้าที่ในนามชาวเชียงราย สาหรับประเด็นในการสังฆเสวนานั้น คือ การพูดคุยกันแบบอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ดำเนินการเป็นผู้นาชวนพูดคุยกัน ในประเด็นต่าง ๆ ในมุมมองของ มองอดีต : ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชน ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในอดีต เป็นอย่างไร ปัจจุบัน : สภาพปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง อนาคต : พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคนี้ ควรเป็นอย่างไร ท่านคิดว่า พระสงฆ์ในภูมิภาคนี้ (ไทย ลาว เชียงตุง) ควรจะทางานร่วมกันอย่างไรบ้าง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวทางพระพุทธศาสนา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศาสนา วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายให้มีความตื่นตัวให้มากเพื่อต้อนรับการเปิดตลาดการค้าเสรีในปี ๒๕๕๘ นี้ ดังนั้นจึงใคร่ขอนิมนต์และเจริญพรเชิญพระสงฆ์ นักวิชาการ พ่อค้า ประชาชน ชาวเชียงราย ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม ดอยจาปี ถนนฤทธิประศาสน์ อาเภอเมืองเชียงราย เยื้อง ๆ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค พระครูสุธีสุตสุนทร กล่าวในที่สุด.

 

ทีมข่าว

mcicr.com ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายความเห็น (0)