ประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนงาน

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ได้รับหนังสือให้ไปเข้าร่วมประชุมฝ่ายแผนในเรื่องของงบประมาณปี  ๒๕๕๖  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและเจ้าหน้าที่การเงินทั้ง  ๑๖  อำเภอได้มาเข้าร่วมประชุม  โดยมีนางสุรีรัตน์  ดี่ยิ่ง  รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และหน่อย ฝ่ายแผนจังหวัด  ได้มาอธิบายและมอบแฟ้มข้อมูลเพื่อเช็คเงินงบประมาณให้ตรงกัน  เพราะการดำเนินงานจะต้องเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  นี้  เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบยอดเงินทุกกิจกรรมให้ตรงกัน  และถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทีหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)