ค่ายใจเกินร้อยอาสาครั้งที่ 2

                       ใจเกินร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นชุมนุมที่มีนักศึกษาพิการและนักศึกษาปกติทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันโดยมีการรวมตัวกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

  ชุมนุมใจเกินร้อย เดิมใช้ชื่อ “กลุ่มนักศึกษาทุนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” แรกเริ่มเป็นกลุ่มนักศึกษาทุนพิการฯ  มีเฉพาะนักศึกษาพิการที่ได้รับทุกนการศึกษาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ที่ได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการในทุกด้าน และได้มีการทำกิจกรรมการศึกษาดูงาน ครั้งแรก จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อมาสมาชิกกลุ่มนักศึกษาทุนพิการ ฯ ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจาก  “กลุ่มนักศึกษาทุนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เป็น “กลุ่มนักศึกษาใจกินร้อย” เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้พิการที่กำลังศึกษาอยู่และเปิดกว้างเพื่อให้นักศึกษาปกติ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาพิการ

  ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 กลุ่มนักศึกษาใจเกินร้อย ได้จัดตั้งเป็น “ชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” และในวันเดียวกันนี้ในที่ประชุมใหญ่สามัญชุมนุมใจเกินร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1/2556 ได้ลงมติให้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็น วันก่อตั้งชุมนุมใจเกินร้อยและเป็นวันเลือกประธานชุมนุม 


รับสมัครหนุ่มสาวและคนมีใจ ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศและทั่วโลก

ร่วมกันพัฒนานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-6 และพัฒนาโรงเรียนบ้านวังยาว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


ขอรับบริจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดนักเรียน กระเป๋า ข้าวสารอาหารแห้ง หนังสือประเภทต่างๆ และเงินบริจาค 

เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารต่อไป 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 090-448-9795 กฤษฎา (ประธานชุมนุมใจเกินร้อย)


ขอเชิญมาร่วมพลังกับพวกเรา "ใจเกินร้อย" กันนะครับ !!!!!!!!!!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใจเกินร้อยออกค่าย รร.บ้านวังยาวความเห็น (0)