ประสิทธิผลการเข้าถึงสิทธิคนพิการของผู้ป่วยโรคจิตและผู้ดูแลในการจัดทีมบริการ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร

green singthong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       เวลาเกือบปีหลังการทำโครงการเพิ่มการเข้าถึงสิทธิคนพิการของผู้ป่วยโรคจิต ที่มุ่งมั่นในการตั้งใจช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความด้อยโอกาสในการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เมื่ือศึกษาลึกลงไปพบว่า กว่าคนไข้สักคนจะได้รับบัตรคนพิการและเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรได้รับ ในเบื้องต้น การได้รับสิทธิการรักษา (ทฺ74) การรับเบี้ยยังชีพ ก็ยังนับว่ายากเลย ยิ่งคนไข้ที่ได้รับเป็นผู้ป่วยโรคจิตยิ่งยาก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ผู้ดูแลมักเป็นพ่อแม่ทีเป็นผู้สูงอายุ. ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะหน่วยบริการไม่ได้เสร็จสิ้นในที่เดียวกัน ทำให้ขั้นตอนมีความยุ่งยากและเสียโกาสในการเข้าถึง 

        งานเสร็จสิ้น การนำเสนอเป็นผลงานถือว่าช่วยให้มีความสุขทางใจมากขึ้น ได้โกาสที่เป็นทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยมือใหม่ ของโรงพยาบาลที่ได้วิทยากรดีๆมากด้วยฝีมือ อย่าง อ.ดร.กะปุ๋ม จากโรงพยาบาลยโสธร ทำให้งานของพวกเรา ตัวเอง พี่จันทร์เพ็ญ น้องชนมาภรณ์ ออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์ และที่สำคัญได้ลงตีพิมพ์ในเอกสารของการประชุม r2r เวทีระดับชาติประจำปี 2556 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน green bookความเห็น (0)