(13 ต.ค.49) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2549 อำเภอเบตงร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง จัดทำโครงการรับแจ้งการเกิดเชิดชู วันพ่อแห่งชาติ ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอเบตง ที่ประสบปัญหาการแจ้งการเกิด หรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม ความมั่นคงของประเทศ และที่สำคัญจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

           นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า เมื่อสำนักทะเบียนได้ดำเนินการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้องแล้ว สำนักทะเบียนจะทำหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการอนุมัติแจ้งเกิดเกินกำหนด หรือบิดา/มารดา หรือเจ้าบ้าน ไปร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุมอำเภอเบตง พร้อมทั้งรับใบสูติบัตรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

           จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเบตง ที่มีบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในบ้านที่ยังมิได้แจ้งการเกิด ติดต่อขอแจ้งการเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเบตง หรือที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเบตง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2549   

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตร โทร. 0-7323-1863 

---------------------------------------------

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ National News Bureau

ประจำวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549

http://www.thaisnews.com/pvn_detail.php?reportid=117271