หลังจากที่ได้ลงข้อมูลผู้ป่วยนอกในระบบบริการ แบบ Real Time ไปแล้วเมื่อวันที่  2  ต.ค 49  นั้น  จึงได้นัดประชุมน้องๆ  เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ  วันที่ 13 ต.ค 49 เวลา15.00 - 16.30 น. โดยมีคุณหมอชยนันท์เป็นประธาน

สรุปผลการประชุม หน่วยงานที่ยังไม่สามารถทำได้ คือ

1. ศูนย์ Diarrhea  ลง Real  Time ได้ในช่วงเช้า ตอนบ่ายทำไม่ได้เพราะต้องทำงานอื่น  การแก้ไขให้น้อง OPD Med  มาช่วย

2. OPD เด็ก  วันพฤหัส และศุกร์ ทำไม่ทัน เพราะมี Immunize ต้องให้น้องไปช่วย โดยจะหมุนเวียนน้องไปช่วยตามตารางเวรที่จัดให้

3. OPD สูติ - นรีเวช ทำได้เฉพาะห้องฝากครรภ์ ส่วนห้องตรวจ OBSทำไม่ได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่คนเดียว ห้องฝากครรภ์ และ เริ่มประชุมเวลา 15.00 -  16.30 น. แยกกัน และไม่มีสาย LAN ในห้องตรวจ OBS ต้องประสานงาน IT

4. OPD ตา และ ENT ยังไม่ได้ทำ Real Time  เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

5. ห้อง ER  ยังไม่ได้ทำ ต้องประสานกับหัวหน้าห้องตรวจ ER

ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับงาน คือ

- เรื่องอัตรากำลังมีไม่เพียงพอ

- การลาของเจ้าหน้าที่  ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อส่วนรวม

- การติดต่อประสานงาน พยาบาลประจำห้องตรวจบางหน่วยงานยังไม่ทราบเรื่อง การลงข้อมูลแบบ Real Time

ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับทราบจากน้องๆ คุณหมอชยนันท์ จะรับไปประสานให้ เพื่อจะได้พัฒนางานต่อไป 

ต้องขอขอบคุณ คุณหมอชยนันท์มากที่ช่วยแก้ปัญหาและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน......................