สหกิจวันที่32ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

   16/ก.ค./56   เข้างาน 8.30  เริ่มด้วยการ ศึกษา php predefined variables เป็นรูปแบบการอ่านค่าจากตัวแปรต่างๆ โดยในหัวข้อนี้ประกอบไปด้วย PHP Get ($_GET,$HTTP_GET_VARS) เป็นรูปแบบการอ่านค่าตัวแปรจาก URL ที่ตามด้วยเครื่องหมาย ?var=value , PHP Post ($_POST,$HTTP_POST_VARS)เป็นรูปแบบการอ่านค่าตัวแปรจากมาจาก Form ภายใต้ Method post,  PHP Request ($_REQUEST) เป็นรูปแบบการอ่านค่าตัวแปรทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบของ$_GET$_POST and $_COOKIE ,PHP Env ($_ENV,$HTTP_ENV_VARS) การอ่านค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ Environment variables และได้ทำการ coding เบื้องต้นในการใช้ php predefined variables กับตัวแปรต่างๆ เช่น PHP Request ($_REQUEST) เป็นต้น 

<html>
<head>
<title>tawinza.test</title>
</head>
<body>
<form action="PageGet1.php" method="get" name="form1"> Name
 <input name="txtName" type="text"> SiteName
<input name="txtSiteName" type="text">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกิจศึกษาที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ความเห็น (0)