ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ระบบความเชื่อหรือความเห็นซึ่งถูกจัดเรียบเรียงเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ในการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่แพร่หลายมาก คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง

1.1 ทฤษฎีของธอร์นไดค์ มีหลัก 3 ประการ

     - กฎของความพร้อม เมื่อเกิดความพร้อมแล้วจะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น

     - กฎของการฝึกหัด ยิ่งฝึกหัดมาก การตอบสนองก็ยิ่งมากตาม

     - กฎของผลที่ได้รับ การตอบสนองขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ตามมา

2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข

2.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

     - อิวาน พาฟลอฟ จากการทดลองของเขาพบ การปรับพฤติกรรม การดับสูญของพฤติกรรม การเรียนรู้ชนิดสรุปครอบคลุม การจำแนกความต่างของสิ่งเร้า และการเรียนรู้เพื่อหลบหลีก

2.2 การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ 

     - สกินเนอร์ ทฤษฎีการเสริมแรง คือ การให้สิ่งเร้าตามการแสดงออกของพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นอีก การเสริมแรงประกอบด้วย การเสริมแรงบวก การเสริมแรงลบ การเสริมแรงเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว

ทฤษฎีการสอน

1. เจอร์โรม บรูเนอร์

1.1 ขั้นการเรียนรู้

     - การกระทำ ใช้การสาธิต ใช้อุปกรณ์ต่างๆ

     - จินตนาการ ต้องหาภาพ แผนภูมิ ตาราง ให้เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียน

     - สัญลักษณ์ เรียนรู้ผ่านภาษา ถ้อยคำ

1.2 การจำแนกประเภท 

     การจัดระบบบูรณาการข้อมูลข่าวสาร การจำแนกประเภทของข้อมูลซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่และช่วยให้การเรียนรู้พัฒนาไปเร็วขึ้น

1.3 หลักการสอน

     -การจูงใจ 

     -โครงสร้าง เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านปัญญา

     - การเรียงลำดับ การจัดลำดับเนื้อหาของหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อย

     - การเสริมแรง 

บรรณานุกรม

กุญชรี  ค้าขาย.(2542).จิตวิทยาการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ความเห็น (0)