การนอนพักผ่อนในเวลากลางวันของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สติปัญาของเด็ก  แต่เด็กชั้นอนุบาล 1  หลายคนไม่ยอมนอนพักผ่อนเมื่อถึงเวลานอนในตอนกลางวัน  ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน  หากปล่อยไว้เช่นนี้เรื่อยๆนักเรียนจะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่  และจะมีผลกระทบในเรื่องของสมาธิในการปฎิบัติกิจกรรมอื่นๆ

       ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนด้วยการลดแสงสว่าง  ปิดประตู  ปิดไฟ  และเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ  ให้ฟัง สำหรับคนที่นอนนอนหลับยากว่าคนอื่น  ก็จะให้นั่งสมาธิก่อนเมื่อง่วงก็จะให้นอน