รายงานวิจัยชั้นเรียน   เรื่อง การทดสอบบ่อยๆ ส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านนาบอนผู้รายงาน                 นางประเพ็ญ  ตันจำรูญ   ตำแหน่ง ครู คศ.4  โรงเรียนบ้านนาบ อน              เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตสาสตร์  คือ นักเรียนไม่ฝึกทักษะ ไม่ทบทวนความรู้เดิม ไม่ยอมทำการบ้านส่งครุ  จึงทำให้เรียนคณิตศาสตร์ไม่สนุกและไม่ยากเรียน      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงเป็นไปอย่างช้าๆ จนในที่สุดครูสอนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร        จากการวิเคราะห์สาเหตุ  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งชั้น                ขาดทักษะพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      เช่น เรื่อง จำนวน  การบวก การลบที่มีการทด  การคูณ การหารจำนวนที่มีหลายหลัก            สำหรับการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จ คือ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งหรือแต่ละชั่วโมง  ทบทวนความรู้เดิม โดยการให้นักเรียนทำข้อสอบง่ายๆ ครั้งละ 5 -10 ข้อ  (เน้นข้อสอบชนิดเติมคำตอบ)ใช้เวลา 5-10  นาที   เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูกับนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบอีกประมาณ 5 นาที   รวมใช้เวลาทั้งหมด 10-15 นาที   ครูใช้วิธีการแก้ปัญหาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนสิ้นภาคเรียนที่ 1 โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งจดบันทึกไว้  และทำการวัดผลประเมินผลโดยใช้ข้อสอบรวม จำนวน 50 ข้อ  เป็นการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1            ผลที่ได้รับ  พบว่า            1. ทำให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ     เพราะทราบว่า คุณครูต้องทดสอบทุกวัน   เช่น ทบทวนบทเรียน  ตั้งใจเรียน  พยายามทำการบ้านส่งครูมากขึ้น     นอกจากนี้คะแนนในการสอบแต่ละครั้งถูกบันทึกไว้   เพื่อล่ารางวัลใหญ่ในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ......รางวัลใหญ่ๆๆๆในทุกสิ้นเดือน            2. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในทางบวก คือ ชอบเรียนมากขึ้น เพราะเรียนเข้าใจทำแบบฝึกหัดทันเพื่อนๆ และได้ส่งครูทันเวลาที่ครูกำหนด             3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้            4. นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น             สรุปผลการวิจัย  พบว่า การทดสอบบ่อยๆ ส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน