อุมาพร สีวงแก้ว

สถานีอนามัยหัวนาคำ จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการทำงานและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการจำหน่าย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

ผลการศึกษา
แม้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอยอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี แต่ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องมูลฝอยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ เช่น มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่มีสารพิษและสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีผู้เจ็บป่วย หรือควรรีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ แพทย์ เพื่อตรวจรักษาทันที

 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548