มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นและชั้นปีของหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ช่วยทำให้หน่วยงานเรียนรู้ได่อย่างชัดเจน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี 5 ประการ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 8 ข้อ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                             2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย                                                     4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง                                     6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย                                     8. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้  ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  จึงกำหนดให้ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

1. ภาษาไทย                                               2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์                                           4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5. สุขศึกษาและพลศึกษา                            6. ศิลปะ

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   8.ภาษาต่างประเทศ

มาตรฐานช่วงชั้น แบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

           ช่วงชั้นที่ 1 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

           ช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

           ช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3

           ช่วงชั้นที่ 4 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6

ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์วัดผลเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน มี 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดชั้นปี และ ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เช่น

ว 1.1 ป. 1/2

ว           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.1       สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1

ป.1/2    ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2

บรรณานุกรม

จีระ  งอกศิลป์.(2552). มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา. คู่มือเตรียมทดสอบความรู้: ส.วิทยาการพิมพ์.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยกตัวอย่างมาตรฐานทั้งสองของวิชาที่คุณจะสอนมาให้ดูด้วยค่ะ