สอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

สอนให้อ่านออก
    ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธนะถ้าเด็กอ่านภาษาไทยไม่ได้ย่อมจะส่งผลต่อการเรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านการอ่าน และเป็นปัญหาระดับประเทศจนท่านผู้ที่จะมาดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา  ท่านคุณครูลองนึกย้อนอดีตไปเมื่อท่านเป็นเด็กนักเรียน เรียนภาษาไทยตามหลักสูตร 03  คุณครูจะสอนให้รู้จักพยัญชนะไทยทุกตัว ให้รู้จักสระ รู้จักวรรณยุกต์ จากนั้นจะฝึกอ่านโดยการสะกดเป็นคำ จากคำง่าย ๆ ไม่มีตัวสะกด เพิ่มคำที่ยากขึ้นตามลำดับ ให้ฝึกสะกดคำ ฝึกอ่าน ฝึกเขียนตามคำบอกทุกวัน ฝึกคัด จากการสอนของคุณครูตามวิธีนี้ พบว่านักเรียนสมัยเราก็อ่านหนังสือได้ดีนะ คุณครูน่าจะลองนำไปจัดการสอนนักเรียนดูนะ การให้นักเรียนเรียนรู้เป็นคำก่อนแล้วจึงให้รู้ พยัญชนะ และสระทีหลังอาจจะไม่เหมาะกับกับการสอนภาษาไทย แต่ อาจจะเหมาะสมกับการสอนภาษาต่างประเทศก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)