สร้างข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์...เกิดคลังข้อสอบ

  ติดต่อ

   อีกครั้ง.......กับการประชุมปฎิบัติการ สร้างข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์  

       อีกครั้ง.......กับการประชุมปฎิบัติการ  สร้างข้อสอบมาตรฐาน  คณิตศาสตร์ ก่อนการปฏิรูปการศึกษา  

การออกข้อสอบเพื่อตัดสินผลการเรียนปลายปี  จะเน้นมากในการวิเคราะห์ข้อสอบ  เกิดธนาคารข้อสอบ  คลังข้อสอบ  เราเริ่มปฏิรูปการศึกษา  และได้รับการสั่งการว่า  การวัดผลให้เน้นสภาพจริงค่ะ  ทุกอย่างหายไป              

กลับมาแล้วค่ะ    โรงเรียนได้รับหนังสือราชการเชิญไปประชุมปฏิบัติการในวันที่  9 ตุลาคม 2549  โดย  สพท.กทม.2   เพื่อสร้างข้อสอบมาตรฐาน  ของเขตพื้นที่   วิทยากรที่เชิญมาทบทวนความทรงของพวกเราคือ  ท่านรองศาสตราจารย์  ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์  จากสำนักทดสอบทางการศึกษา              

ลักษณะของข้อสอบเน้นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยเป็นพฤติกรรมด้านการคิด  (Thinking)  ซึ่งเป็นความสามารถทางสมองในการที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ   ซึ่งมี  6  ขั้น  

1. ความรู้-ความจำ(Knowledge) เป็นความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง  เปรียบเสมือนเทปการบันทึกเรื่องราวอะไรก็จะแสดงเรื่องนั้นๆ     

2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถทางสมองในการสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นทราบ   โดยต้องมีความหมายเหมือนเรื่องเดิม     

3. การนำไปใช้  (Application)   หรือการประยุกต์ใช้   เป็นความสามารถในการนำความรู้และความเข้าใจจากประสบการณ์ต่างๆ เช่น ทฤษฎี หลักการ วิธีการ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์อื่นที่ต่างออกไปจากเดิม  

4. การวิเคราะห์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆออกเป็นส่วนย่อยๆว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการนำเอาความรู้ในเรื่องต่างๆมาผสมผสานให้เกิดเป็นเรื่องใหม่ หรือสิ่งใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิม   

6. การประเมินค่า(Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่า  

หลังทบทวนความรู้เดิมแล้ว    คงต้องทำการบ้านส่งช่วงปิดเทอมค่ะ   แล้วคงต้องคัดกรอง  ทดลองใช้  หาค่าความเชื่อมั่น  ความเที่ยงของข้อสอบ  เป็นงานครั้งต่อๆๆไป  ต้องปรับตัวตามสั่งการค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

หมายเลขบันทึก: 54099, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 12:27:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้(km)#วัดผลประเมินผล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  •  อ่านไปได้ความรู้    ที่คุณครูสมถวิลให้

          ข้อสอบใช้เมื่อไร     อาจจะใช้แทนNT...

ขอบคุณ  อาจารย์วันเพ็ญ  ที่เข้ามาทักทาย

  • เราก็ทำงานตามสั่งการนะ  ใช้เมื่อไร  อย่างไรยังไม่ทราบ  แต่ที่ได้แน่ๆๆ  เขตพื้นที่ฯได้ข้อสอบ  จะมีคุณภาพหรือไม่  คงต้องติดตาม