เรียนรู้จากการกระทำ 2 ชาตรี สำราญ

การสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้มานั่นคือความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2ผู้เรียนเห็นคุณค่าความรู้

การสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้มานั่นคือความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อผู้เรียนรู้ว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเพราะฉะนั้นผู้เรียนต้อง่นำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์โดยการรับประทานผักมากๆและอย่างต่อเนื่องอีกทั้งต้องเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมรับประทานผักด้วย

ในกรณีที่ผู้เรียนเรียนรู้คำมากๆ ผู้เรียนต้องนำคำที่รู้มาใช้ประโยชน์ เช่นนำคำมาแต่งประโยค  มาเขียนเรียงความ เขียนบทกวีและนำมาใช้ในการสื่อสารให้เกิดคุณค่าทางการสร้างสรรค์

ผู้เรียนรู้ว่าของกองหนึ่งถ้าหยิบครั้งหนึ่งของกองนั้นจะลดจำนวนลงผู้เรียนต้องนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ในการใช้จ่ายเงิน  ต้องรู้จักประหยัด

การเรียนรู้แบบนี้  เรียกว่า การเรียนรู้แบบผู้เรียนเกิด เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่แท้จริง มันเป็นความรู้ลึกๆ ถ้าผู้เรียนฝึกฝนเรียนรู้แบบนี้บ่อยๆ ผู้เรียนจะเกิดความรู้ที่ฝังแน่นๆ หรือเป็นความรู้คงทน

การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นหาข้อมูลความรู้  นำมาสร้างความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง  นั้นหมายถึงว่า ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปหาความรู้จนได้ความรู้มา  ทำบ่อยๆจนเกิดเป็นค่านิยมต่อวิธีการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบนี้  ครูจะต้องไม่บอกเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน

การเรียนรู้แบบนี้ครูจะต้องไม่ติดยึดในเนื้อหาวิชาครูจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้แล้วจะนำสิ่งที่ตนพบรู้มาเล่าสู่กันฟัง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต่างคนต่างรู้ ความรู้ย่อมต่างกันตามภูมิรู้ของแต่ละคน แต่เมื่อได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมกันสรุปบทเรียน  ความรู้นั้นก็จะรู้เหมือนกัน  แต่การเกิดทัศนคติหรือค่านิยมต่อวิธีการเรียนรู้  สาระที่รู้นั้นย่อมต่างกัน  ตรงนี่แหละที่ครูควรดูว่าผู้เรียนแต่ละคนรู้อะไร  แค่ไหนอย่างไร  ครูจะต้องถามว่า

เธอรู้อะไรบ้างรู้ได้อย่างไร

มีอะไรบ้างที่เธอยังไม่รู้  ทำไม

เธอจะทำอย่างไรกับเรื่องที่เธอยังไม่รู้  ทำไม

เธอรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนรู้ครั้งนี้

สิ่งที่เธอรู้มาบ้างแล้วนั้น  เธอจะนำไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

และขณะที่เธอทำงานกลุ่ม

เธอมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

ทำไมขณะที่เธอมีความรู้สึกด้านลบเธอทำอย่างไร  

แล้วผลมันเป็นอย่างไร

คำถามเหล่านี้ครูจะถามเมื่อเรียนจบบทเรียนนั้นๆคำตอบที่ได้มาจากผู้เรียน ครูสามารถนำมาประกอบการประเมินผลเชิงคุณภาพได้และนำมาพัฒนาวิธีสอนของครูไว้ด้วย

อ่านเป็นเล่มได้ที่ https://docs.google.com/docume...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากการกระทำความเห็น (0)