มาตรฐานการศึกษา : การประกันคุณภาพภายใน

Pensrithod
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     “มาตรฐานการศึกษา”  เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา๔) 

    การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เป็นการกำหนดความคาดหวังให้ทั้งผู้บริหารครู พ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ทราบถึงสาระสำคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน ทิศทางของการจัดการเรียนการสอน  

  ดังนั้นการกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา จึงต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน

  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข้อ ๑๕) ได้กำหนดไว้ว่าการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและ ต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นด้วย บทบาทของสถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งระดับปฐมวัยมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษานโยบายของหน่วยงานส่วนกลางคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนที่สถานศึกษาท้องถิ่นและชุมชนคาดหวังมาสังเคราะห์และหลอมรวม กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ

  ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาบุคคลที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของกิจการหรือสถานประกอบการ  ในชุมชน ฯลฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนผลักดันสนับสนุนและทำงานร่วมกับสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วและยั่งยืน

                                                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)