มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่โอนย้ายมาจากมหาวิทยาลัยอีสาน 

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรูปแบบ และแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในกิจกรรมโครงการดังกล่าวยังได้มีการแบ่งกลุ่ม

เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มด้วย ส่วนในพิธีปิดฯ มีพระราชปริยัติวิมล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดรวมทั้งมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)