กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านกิ๊ฟช็อป

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.2535

http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0

2. ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481

http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0  

3. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พ.ศ.2542

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_003.htm

4. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .. ๒๕๔๒

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_009.htm

5. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_075.htm

6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

http://www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.pdf

7. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499