นิเทศติดตามผลงานการสึกษาต่อเนื่อง

                เมื่อนวันที่  4  มิถุนายน  2556  ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกลุ่มพัฒนาสังคมและชุมชน การถักเปลยวน ที่ตำบลบ้านรุน  โดยมี อ.พงศกร  เลิศวนิชกาญจน์  ครู กศน.ตำบลบ้านรุนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  และมีนางคำป๋น  ลายนาค  ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถักเปลยวนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  20  คน  ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน  ผู้ว่างงาน  และกลุ่มผู้นำชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับประชาชนในตำบลบ้านรุนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพทำให้ผู้เรียนมีรายได้เพิ่มขึ้น

              

                 และเยี่ยมชมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการสานตะกร้าหวาย ตำบลบ้านเกาะ โดยมี อ.เพียน  เนตรมณีวิทยก / ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากตำบลบ้านป้อมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ในครั้งนี้  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้เดิมเป็นการเสริมเติมค่าให้กับผลิตภัณฑ์ดดยการจัดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่และแบแปลกและแตกต่างจากเดิม  

                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)