ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2556

         เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2556  ประชุมประจำเดือน  ครั้งที่  4/2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระประชุมที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                         1.การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1 / 2556

                                            งบพัฒนาผู้เรียนให้จัดกิจกรรมดังนี้

                                            1. กศน.เกมส์   จ.หนองคาย

                                            2. ไหว้ครู / ปฐมนิเทศ

                                            3. เศรษฐกิจพอเพียง (เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้)

                                            4. สอนเสริม

                                            5. ค่ายทักษะชีวิต "ค่ายสิ่งแวดล้อม"

                                            6. ค่ายคุณธรรม จ.นครนายก 13-14 กรกฎาคม  2556

                                            7. กิจกรรมวันแม่ 4สิงหาคม  2556

                                         2.กิจกรรมสุดยอด กศน. วันที่ 17  กรกฎาคม  2556

                                            ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือ

                                        3. มาตรการและแผนปฏิบัติงานการลดใช้พลังงาน  

                                            มาตรการประหยัดไฟ  เปิดแอร์พร้อมกัน เวลา 10.00น. ปิดแอร์เวลา 16.00น.

                                         4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "อ่านกัน....ทั่วบ้านทั่วเมือง"

                                             มอบห้องสมุดจัดกิจกรรม

                                         5. สอบครูผู้ช่วยเดือนสิงหาคม - กันยายน 56

                                             มอบงานประชาสัมพันธ์

                                         6. กฐินพระราชทาน  จังหวัดสงขลา  วันที่  20  ตุลาคม  2556

ระเบียบวาระที่ 2              รับรองรายงานการประชุม

                                      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3 /2556) เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2556

                                      มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่อง

                                    1. โครงการยกระดับการศึกษาจบ ม. 6 ใน  8 เดือน  อย่างมีคุณภาพ แจ้งยอดแล้ว  62  คน

                                    2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ปวส. ระดับเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  แผนการ

                                        จัดการทั่วไป  ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

                                        พระนครศรีอยุธยา  กับวิทยาลัยสารพัดช่าง รับ ปวส. จำนวน  30  คน

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ 

                                 1.งานการศึกษาต่อเนื่อง  แจ้งเจ้าที่และบุคลากรให้เร่งจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น

                                    ภายในเดือน สิงหาคม  2556  และขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านร่วมกันพัฒนาแหล่ง

                                    เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน  2556 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

                                    ต่อไป

                                  2. งานการศึกษาพื้นฐาน ให้ครูทุกท่านเช็คยอดเด็กเก่าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายใน

                                      วันที่  14  พฤษภาคม  2556 และเช็ควิชาที่เจ้าหน้าที่ลงให้ว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่  

                                     นักศึกษาของครูท่านใดที่มีเทียบโอน  ถ้ามาจาก  กศน.ตำบลให้ครูเทียบโอนเอง และจาก

                                     การที่หัวหน้างานและคณะเข้าร่วมอบรมการทำแผน  สนง.กศน.จว.คาดหวังว่า กสน.อย.จะ

                                     ต้องมีแผนครบทุกวิชา

                                  3. งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานปวชและงานเทียบระดับการศึกษา 

                                      การพบกลุ่มเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 / 2556 พบกลุ่มที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

                                      พระนครศรีอยุธยา

                                      ม.6 ใน 8 เดือน รับสมัครอีกครั้งในเดือน ตุลาคม  2556

                                  4. งานพัสดุ  สอบราคา ซื้อสื่อหนังสือแบบเรียนวันนี้วันสุดท้าย  เปิดซองวันพรุ่งนี้

                                  5. งานการเงิน   การเบิกจ่ายเงินถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดให้เขียนที่มุมด้วยว่า

                                      ใครเป็นคนสำรองจ่าย

                                  6. งานการศึกษาพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ (EP) ภาคเรียนที่ 1 / 2556 มีจำนวนผู้เรียน

                                       จำนวน  26  คน  

ระเบียบวาระที่  5        เรื่องอื่นๆ  

                                 การแต่งกาย  ให้ใส่ชุดกากี ทุกวันจันทร์ต้นเดือน (จันทร์แรกของเดือน)


                                      

                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)