ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยข้อที่ 4 ของมหาวิทยาลัย คือ กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรทำการศึกษา/วิจัย โดยเป็นเงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา    ยุทธศาสตร์ข้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากทุกหลักสูตรของคณะสหเวชฯกำหนดให้นิสิตต้องทำโครงงานวิชาชีพ โดยคณะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้   และในวันที่ 9 -11 ตุลาคมนี้ ทางคณะสหเวชศาสตร์ก็จะจัดโครงการนิทรรศการภาคโปสเตอร์ของนิสิต ซึ่งทางคณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยโครงการนิทรรศการภาคโปสเตอร์นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลรายวิชาโครงงานวิชาชีพของนิสิต  โครงงานวิชาชีพดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลและจะได้รับการสนับสนุนให้ส่งประกวดในเวทีระดับสูงขึ้นต่อไป    และข่าวดีล่าสุดที่ทางคณะเพิ่งรับทราบว่าโครงงานเรื่อง การประดิษฐ์ตู้เก็บฟิล์มอัตโนมัติของนิสิตสาขารังสีเทคนิค ซึ่งมี อาจารย์ธันยวีร์ เพ็งแป้น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง สำหรับแผนในปีงบประมาณ 2550  คณะจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตส่งโครงงานวิชาชีพเพื่อขอทุน  IRPUS อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะในแต่ละปีนั้นโครงงานวิชาชีพของนิสิตที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย