ธุรกิจที่อยากทำในอนาคตคือธุรกิจสปา แล้วอาจจะขยายฐานโดยการคิดค้นเครื่องบำรุงผิวพรรณ ดังนั้นกฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจแนวนี้ ตามความเข้าใจของเรา มีดังต่อไปนี้

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     

-    พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545      

-    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537       

-    พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543   

กฎหมายภาษีอากร

-          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

-          พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

-          พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

-          พระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

แหล่งที่มา http://www.nukbunchee.com/law/law04.php