แผนพัฒนางานวิจัยของสหเวชฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (2-3)

  Contact

  “พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ” และ"สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย”   

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยข้อที่ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และ “’สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย  นั้นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะสหเวชฯ ได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกในการออกให้บริการทางวิชาการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาต่อยอดเป็นงานวิจัยได้ นอกจากนี้ทางคณะยังได้ส่งเสริมให้เกิดประชาคมนักวิจัยแบบสหสาขา โดยการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและมีการเชิญ Mentor จากภายนอกมาให้ความรู้และประสบการณ์จนสุดท้ายก็ได้กรอบงานวิจัยกลุ่มโรคความผิดปกติของหัวใจขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ก็มีกลุ่มอาจารย์ที่ทำงานวิจัยทางด้านนี้อยู่ นอกจากนี้ทางคณะยังได้จัดกิจกรรม Journal club เพื่อให้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยร่วมกัน  ในช่วงปลายปีงบประมาณคณะฯ มีอายุครบ 10 ปี ก็ได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย  ซึ่งก็มีบุคลากรให้ความสนใจกันเป็นจำนวนไม่น้อย  และในปีงบประมาณ 2550 นี้  คณะจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปและจะมีโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกเช่น

·       การพัฒนาคู่มือการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุนของคณาจารย์ 

·       การจัดกิจกรรมควบคุมคุณภาพของแบบเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนรายได้คณะ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญในการอ่านแบบเสนอโครงการวิจัยและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา (ไม่ใช่การจับผิด)

·       จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยทุกงานสามารถจบลงด้วยการตีพิมพ์

·       ให้ข้อมูลรายชื่อวารสารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกว. 

  และท่านคณบดีก็ยังมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันงานวิจัยของคณะตามยุทธศาสตร์ข้อ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัยอีกหลายประการ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

Post ID: 53854, Created: , Updated, 2012-02-11 16:04:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนี4.1-50

Recent Posts 

Comments (0)