APN meeting

APNs meetingวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-17.00น

มีการประชุมประจำเดือนของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ห้องประชุม 89พรรษาสมเด็จย่า

มี APN ที่เข้าประชุมประมาณ 22 คน

รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายคลินิก คุณศิริพร มงคลถาวรชัย เป็นประธานในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามประเด็นที่ สภาการพยาบาล มาเยี่ยมตรวจเพื่อรับรองคุณภาพขององค์กรพยาบาล ที่เกี่ยวกับประเด็นของ APNs 

สภาฯได้ชื่นชมว่า  APN ที่นี่มีความสามารถ ใมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาองค์กรให้ได้คุณภาพ เนื่องจากมีการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้จากการสอบถาม APNs ที่สภาการพยาบาลได้เข้าไปเยี่ยมมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น 

  • มีการทำวิจัย R2R
  • มีเครือข่ายในการทำงาน
  • กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายมีเท่าไหร่
  • มีคู่มือในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่เราดูแล
  • กลุ่มตัวอย่างสามารถเปลี่ยนกลุ่มและขยายกลุ่มได้
  • การทำแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
  • การให้คำปรึกษาทั้้งในเวลาและขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุญในประเด็นการทำงานของ APNs ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างกว้างขวาง เช่น การจัดสรรเวลาการทำงาน การขยายกลุ่มประชากรที่ดูแล  การบริหารศูนย์การพยาบาลรายกรณี เป็นต้น
อุบล จ๋วงพานิช
APN อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์
6/06/56 เวลา 17.09 น.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (3)


APN พนอ เตชะอธิก ได้ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สภาการพยาบาลมาเยี่ยม

และประเด็นชื่นชม 

ดิฉันอุบล จ๋วงพานิชและคุณเกศนี บุณยวัฒนางกุล ได้เล่าเรื่อง APN ของ รพ สงขลานครินทร์

ส่วนใหญ่ APNs จะทำงานภายใต้การดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย  แต่สามารถไปทำงานเพื่อดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอื่นๆได้ โดยมีหนังสือจากหัวหน้าพยาบาลถึงแต่ละหอผู้ป่วยว่า APNs สามารถเข้าไปดูแลในทุกหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่กลุ่มผู้ป่วยของตนไปนอนรักษา


เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ