เงินด่วน “สวัสดิการ”

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices )
ชื่อผลงาน   เงินด่วนสวัสดิการ 

ชื่อเจ้าของผลงาน     นางญาดา  วงศ์ดาว

ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ความเป็นมา

เดิมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในกรณีที่ทดลองเงินตัวเองไปก่อน เป็นไปด้วยความล่าช้า ต้องใช้เวลาในการเบิกจ่ายเงินประมาณ 15 - 20 วัน ทำให้ผู้ขอเบิกได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน  ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จึงได้พัฒนาวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างให้มีความรวดเร็วขึ้น  ภายใต้ชื่อ เงินด่วน “สวัสดิการ”โดยใช้เวลาเบิกจ่ายไม่เกิน 15 นาที

วัตถุประสงค์

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  

แนวคิดในการพัฒนา

การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จะมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต้องมีวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ซึ่งผลการดำเนินการจะแสดงให้ถึงคุณภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักงานงานศึกษาธิการภาค 10 สามารถให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  โดยใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 15 นาที (ซึ่งถ้าหากเป็นการเบิกตามขั้นตอนปกติจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 -20 วัน)

2. ข้าราชการและลูกจ้างมีความพึงพอใจและมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเดือดร้อนจากการที่ต้องทดลองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ได้รับการช่วยเหลือจนบรรเทาลง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผลการได้รับการยอมรับ (เกียรติบัตร รางวัล การยกย่อง)

ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ   (ได้รับเกียรติบัตร)


ระดับประเทศ

-
กิจกรรม /วิธีการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

2. ประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1 เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนจากการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด คือ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีมาตรฐานและแผนผังการปฏิบัติงาน( Flow chart)  และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโดยการจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุน รวมทั้งของรับการสนันสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา   จำนวน 300,000 บาท โดยได้เปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาภูเก็ต ชื่อบัญชี สวัสดิการค่ารักษา พยาบาล ค่าการศึกษาบุตร จำนวน 200,000 บาท

4. ดำเนินการเบิกเงินจากบัญชีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันละประมาณ 20,000  บาท ค่าการศึกษาบุตร เดือนละประมาณ 20,000 -30,000 บาท เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง

5. ขั้นตอนในการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการและลูกจ้าง  ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน มีดังนี้

5.1  กรอกแบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร จำนวน 1 ฉบับ

5.2  เจ้าหน้าที่รับแบบฯ  และตรวจแบบขอเบิกเงินพร้อมลงความเห็นเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

  (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที)

5.3  ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินยืม และพิจารณาอนุมัติ (ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที)

5.4  เจ้าหน้าที่จ่ายเงินยืม พิจารณาจ่ายเงินยืม และบันทึกหลักฐานการจ่ายเงิน ผู้ขอเบิกลง

  นามรับเงิน (ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที)

5.5  เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เพื่อวางฎีกาและโอนเงินเข้าบัญชีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
  5.6  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน และการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคก็ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานพร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินด่วนสวัสดิการได้ตามที่กำหนดข้างต้นได้นั้น ผู้ขอเบิกต้องแนบเอกสารประกอบการเบิกเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน

2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและต้องติดตามการเคลื่อนไหว/ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้องศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานให้เข้าใจและปฏิบัติตามแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อการปฏิบัติงานจะไม่เกิดความผิดพลาด  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices )ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

537811

เขียน

01 Jun 2013 @ 20:10
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก