ตอนที่ 3 คำว่ายุทธศาสตร์

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


  

การทำงานตามปรกติที่ทำตามอย่างกันมาโดยเชื่อว่าดีแล้ว ถูกต้องแล้ว สมบูรณ์แล้วและเข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว ถ้าของเดิมมีดีอยู่แล้วก็ให้ทำไปเหมือนเดิมควรเรียกว่า แผนดำเนินการปรกติ จะถูกต้องกว่า แต่ถ้างานมีปัญหาให้ สร้างยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจึงเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ ต้องแยกกันออกให้เห็นชัดเจนไม่ใช่เหมารวมว่าทุกอย่าง เป็นแผนยุทธศาสตร์ 

ตอนที่ 3

     การนำคำว่า”ยุทธศาสตร์  “มาใช้ในชีวิตประจำวัน ก็เพราะว่าการกระทำทุกอย่างของคนในปัจจุบันดูเหมือนเป็นการต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด( ไม่รู้ว่าต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง) นับตั้งแต่เกิด เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด ผู้เป็นพ่อและแม่ก็ก็ต้องต่อสู้กับสถานการณ์บีบบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สภาวะทางด้านโรคภัยไข้เจ็บ สภาวะทางด้านจิตใจและ สังคม เมื่อโตขึ้นต้องเข้าโรงเรียน เด็กๆต้องต่อสู้กับผู้อื่นเพื่อแย่งชิพื้นที่ในการเข้าเรียนยังโรงเรียนที่ดี เมื่อได้เข้าเรียนแล้วก็ต้องต่อสู้กับการเรียนเพื่อให้สามารถสอบผ่านได้ทุกวิชา ต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนให้จบได้เกียรตินิยม ต้องต่อสู้เข้าทำงานให้มีรายได้ดี และต่อสู้ในด้านธุรกิจ การบริหาร เพื่อความอยู่รอด การนำคำว่ายุทธศาสตร์มาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล

  คำว่า “ยุทธศาสตร์  “เป็นการดำเนินงานที่ต่างจากปรกติเพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ไม่ใช่งานลอกเลียนแบบ ไม่ใช่งานประเพณีและวัฒนธรรม ไม่ใช่งานที่กระทำตามกฎหมาย ไม่ใช่การกระทำตามนโยบาย ไม่ใช่การกระทำตามคำสั่ง ไม่ใช่การกระทำตามคำบอกเล่า ไม่ใช่การการะทำตามที่ได้พบเห็นมา ไม่ใช่การกระทำตามตำรา ไม่ใช่งานประจำฯลฯ

  ยุทธศาสตร์ที่ดีเกิดจากปัญญาและพลังความคิดที่ลึกซึ้ง รอบรู้ยิ่งยวด มีพิจารณาญาณยอดเยี่ยม หรือพูดง่ายๆว่า ยุทธศาสตร์ที่ดีเกิดจากคนที่มีความฉลาดหลักแหลม

  คนที่จะเขียนยุทธศาสตร์ได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่ว่าใครๆก็เขียนได้ การบังคับให้ทุกคนเขียนยุทธศาสตร์ไม่ใช่สิ่งดี แต่จะกลายเป็นผลเสีย {ยุทธศาสตร์กองทัพต้องเขียนโดยเสนาธิการ(ขงเบ้ง)ของกองทัพเท่านั้น} ปัจจุบันนิยมให้หน่วยงานเขียนยุทธศาสตร์ซึ่งเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ ทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย การเขียนแผนยุทธศาสตร์ของตนเองนั้น บางครั้งหน่วยงานใหญ่เขียนแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้วหน่วยงานย่อยก็เขียนแผนยุทธศาสตร์ให้ล้อกับหน่วยงานใหญ่ แต่บางครั้งก็เขียนกันไปคนละทิศละทาง

  ถ้าถามว่าศึกษาการเขียนแผนยุทธศาสตร์มาจากใคร ตอบว่า จากเจ้านายเขาสอนให้เขียน ถาม เจ้านายเรียนมาจากไหน ตอบ เจ้านายไปอบรมมาจากส่วนกลาง ถาม ส่วนกลางศึกษามาจากไหน ตอบ ดูจากตำราและตัวอย่างที่เขาเคยเขียนกันมา ......จบกันพอดี....

  การใช้คำว่า แผนยุทธศาสตร์ ในปัจจุบันกับเนื้อหาที่เห็นอยู่ดูไม่น่าจะใช่  เพราะคำว่า แผนยุทธศาสตร์ เกิดจากคำ 2 คำคือ แผน และยุทธศาสตร์

  ความจริง แผน ก็คือความคิดล่วงหน้าของกระบวนการทำงานที่จะนำไปปฏิบัติจริง หมายถึง ความคิด ส่วนคำว่า ยุทธศาสตร์ ก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่คิดขึ้นมาใหม่แตกต่างจากปรกติและดีกว่าเดิม หมายถึง วิธีทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึง

เมื่อรวม 2 คำเข้าด้วยกันเป็น แผนยุทธศาสตร์ ก็หมายถึง ความคิดล่วงหน้าว่าจะใช้กระบวนการที่ยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงมาแก้ปัญหาให้สำเร็จ

  ที่บอกว่าแผนยุทธศาสตร์ในปัจจุบันไม่น่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ก็เพราะว่าไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้น เพราะปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ก็คือ การทำงานตามปรกติที่ทำตามอย่างกันมาโดยเชื่อว่าดีแล้ว ถูกต้องแล้ว สมบูรณ์แล้วและเข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว

จึงสรุปว่า ถ้าของเดิมมีดีอยู่แล้วก็ให้ทำไปเหมือนเดิมควรเรียกว่าแผนดำเนินการปรกติจะถูกต้องกว่า แต่ถ้างานมีปัญหาให้สร้างยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจึงเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ ต้องแยกกันออกให้เห็นชัดเจนไม่ใช่เหมารวมว่าทุกอย่างเป็นแผนยุทธศาสตร์

  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์จะเป็นแผนขนาดเล็ก ทำความเข้าใจง่ายและแทรกอยู่ในแผนดำเนินการปรกติ เพราะจัดทำที่ตัวยุทธศาสตร์เล็กๆเฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้น

                 


                   ถ้าอธิบายว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดคือ การดำเนินงานตามพันธกิจปรกติ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือ ยุทธศาสตร์ที่แทรกอยู่ในการทำงานปรกติ

   ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ก็คือแผนงานเล็กๆที่แทรกอยู่ในแผนดดำเนินงานปรกติ       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)