เทคนิคการเตรียมคนเข้าร่วม ลปรร. ใน UKM : ม.นเรศวร

ทุกครั้งที่จัดงานท่านอาจารย์วิบูลย์จะเคี่ยวเข็นให้เราเตรียมการเป็นอย่างดี และประเมินสถานการณ์ของโครงการก่อนจัดงานเสมอทำให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันค่อนข้างน้อยมาก

     หลังจากที่ดิฉันกลับมาจากจัดประชุม  “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1” วันจันทร์ที่  2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 ณ  ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต  ก็มานั่งนิ่งสงบสตินิ่งๆ เพื่อเรียบเรียงว่าจะต้องกลับมาทำอะไรก่อนหลัง  เพราะมีงานรอดิฉันอยู่เต็มไปหมด  แต่ก็ยังไม่วายจะอมยิ้มเมื่อนึกถึงงานที่พึ่งผ่านไปเพราะนึกถึงทีไรอดปลื้มไม่ได้ทุกที  เพราะกลับมาดิฉัน และ QAU มีพี่มีเพื่อน มีผู้ใหญ่คอยห่วงใยมากขึ้นอย่างรู้สึกได้  2-3  วันในช่วงเช้าที่ดิฉันและเพื่อน QAU เดินไปทางอาหารเช้าที่ซุ้มอาหารของคณะศึกษาศาสตร์  มักได้รับคำถามว่า “หายเหนื่อยรึยัง”  พวกเราตอบกลับไปคล้ายๆ กันว่า  “ไม่เหนื่อย แต่เมื่อยขา”  เราไม่รู้สึกเหนื่อยกันจริงๆ กับงานนี้  อาจเป็นเพราะทุกครั้งที่จัดงานท่านอาจารย์วิบูลย์จะเคี่ยวเข็นให้เราเตรียมการเป็นอย่างดี  และประเมินสถานการณ์ของโครงการก่อนจัดงานเสมอทำให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันค่อนข้างน้อยมาก  ดิฉันเองอยากเล่าบรรยากาศในโครงการดังกล่าวแต่ด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะและยังเรียบเรียงไม่ถูกแต่ถ้ามีท่านใดอยากซึมซับรับรู้ความรู้สึก และบรรยากาศจากในงานแบบเจาะลึกแบบ 4 ตอนจบ  สามารถอ่านบันทึกของท่านอาจารย์มาลินีได้ที่นี่นะคะ <ตอนที่ 1>  <ตอนที่ 2>  <ตอนที่ 3>  <ตอนที่ 4>  (รับรองว่าอ่านแล้วเหมือนได้ไปเองเลยค่ะ)  โดยดิฉันขอแก้ตัวด้วยการเล่าถึงการเตรียมคนที่จะเข้าร่วม ลปรร. ใน UKM ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”  วันศุกร์ที่ 3  - เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  ณ  โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย  ที่กำลังจะมาถึงในบันทึกนี้แทนนะคะ

     สำหรับ UKM ใมครั้งนี้  ม.นเรศวรเป็นเจ้าภาพ  โดยมีการประสานงานกับทางผู้ประสานงานหลัก พี่เมตตา จาก มอ. อยู่เป็นระยะ  จนที่สุดเราได้กำหนดการที่มีการปรับแก้ตามความเห็นของสมาชิกเครือข่าย  และดิฉันได้จัดส่งไปยังพี่เมตตาเพื่อแนบพร้อมไปกับหนังสือเชิญ  และคาดว่าทางพี่เมตตาน่าจะออกหนักสือเชิญภายในอาทิตย์หน้าค่ะ 
ในส่วนการเตรียมการของ มน. ดิฉันขอเล่าคร่าวๆ เป็น 2 ส่วน คือ

     ส่วนที่ 1 ตัวแทนที่จะเข้าร่วม ลปรร. กับสมาชิกเครือข่ายในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” 

     ส่วนที่ 2 การเตรียมงานของกลุ่มฟาน้อยฟาใหญ่ในโครงการ

     ส่วนที่ 1 ตัวแทนที่จะเข้าร่วม ลปรร. กับสมาชิกเครือข่ายในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” 
 
     ทุกครั้งที่เราเข้าร่วม UKM เราจะทำหน้าที่เป็นแมวมองเพื่อมองหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหัวข้อนั้นๆ เพื่อเข้าร่วม  แต่นั่นอาจทำให้เรามองไม่ทั่วถึงครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เราทำหนังสือเวียนไปยังทุกคณะวิชา / หน่วยงานสายสนับสนุน  เพื่อแจ้งว่าเราจะมีการจัดประชุมในหัวข้อนี้  และขอให้เสนอชื่อผู้ที่มีประสบการณ์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร / การพัฒนาทุนมนุษย์  และที่สำคัญ คือ มีความต้องการที่จะเข้า ลปรร. ในหัวข้อดังกล่าว  และส่งใบตอบรับกลับมาที่ QAU ซึ่งในใบตอบรับจะมีพื้นที่ให้กรอกประสบการณ์ / ผลงาน / งานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร และ/หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมาเพื่อเราจะได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามนั้น  ซึ่งในตอนแรกเรากังวลว่าเราอาจจะไม่ได้ใบตอบรับกลับมามากนัก  แต่ที่สุดก็ผิดคาดมีใบตอบรับกลับมาค่อนข้างมาก  ทำให้เราต้องพิจารณาจากคุณสมบัติที่ได้กรอกกลับมาในใบตอบรับบวกประสานไปโดยตรงกับบุคคลที่เราเล็งๆ ไว้ (ตามความเคยชินของแมวมองค่ะ)  และเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ แล้ว มน. ก็ได้ตัวแทนที่จะเข้าร่วม ลปรร. ดังรายนามต่อไปนี้ค่ะ

1.  ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต                   
     ผู้ช่วยอธิการบดี
2.  ผศ.ชาลี  ทองเรือง                         
     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

3.  ผศ.ดร.รสริน   ว่องวิไลรัตน์            
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.  รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์                
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5.  รศ.ดร.สมบัติ นพรัก                        
     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
6.  ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์          
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

7.  ผศ.นพ.ศิริเกษม   ศิริลักษณ์           
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร คณะแพทยศาสตร์
8.  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก           
     รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

9.  ดร.นิรมล  รังสยาธร                         
     รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขต
     สารสนเทศพะเยา
10. ผศ.วิชาญ     อมรากุล                      
      ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศภาค
      เหนือตอนล่าง ม.นเรศวร

11. นางวัฒนา  เชี่ยวสุวรรณ                 
      ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่าย
      คอมพิวเตอร์

12. คุณสมพิศ  ทองสุก                         
      ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
13. น.ส.อังคณา อังกสิทธิ์                     
      เจ้าหน้าที่บุคคล  งานการเจ้า
หน้าที่

     เนื่องจากผู้เข้าร่วมบางท่านยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนี้เราจึงมีการเชิญประชุมเตรียมการในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพฯ ชั้น 6 ตึก CITCOMS โดยได้มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ KM ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้มีพื้นฐาน KM อย่างเท่าเทียมกันและพูดคุยกันง่ายและเร็วขึ้น สำหรับเอกสารบางๆ (เพราะเราหวังอยากผู้ได้รับอยากจะหยิบขึ้นมาอ่าน  เพราะคงจะน่าอ่านมากกว่าเอกสารหนาๆ ) ที่เราส่งไปให้กับทุกท่านได้อ่านก็จะเป็นฉบับ mini ที่เราให้กับผู้เข้าร่วม KM Workshop ได้อ่านทุกครั้งก่อนเข้าร่วม Workshop  ซึ่งในครั้งนี้มี 3 ชุด ดังนี้ค่ะ 

     1.“วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”  หรือที่  ttp://gotoknow.org/blog/thaikm/35021    
     2.หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  หน้า 138 – 148
     3.หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช   หน้า 129 – 137

     ขอเล่าแค่นี้ก่อนสำหรับบันทึกนี้นะคะ  สำหรับส่วนที่ 2 การเตรียมงานของกลุ่มฟาน้อยฟาใหญ่ในโครงการ ขอติดไว้ก่อนนะคะ และจะขอกลับมาเล่าในบันทึกต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#qau#มน.#กิจกรรมโครงการkm (79)#หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา#เตรียมการ#ukm-8

หมายเลขบันทึก: 53707, เขียน: 07 Oct 2006 @ 13:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (6)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
นี่ก็อีกคนที่เขียนได้ดีวันดีคืน คงจะได้รางวัลสุดคนึงเร็ว ๆ นี้ ต่อจากท่านอาจารย์มาลินี ขอบคุณครับที่ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเต็มความสามารถ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

นอกจากจะบันทึกเก่งแล้ว ยังทำงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ อย่างได้ผลดีน่าชื่นชมอีกด้วยค่ะ

 

ตูนค่ะ อาจารย์ขอชื่นชมค่ะ เพราะอ่านแล้วรู้สึกถึงการบูรณาการของการคัดสรรคนทางด้านการพัฒนาบุคคลากรที่มีทั้งประสบการณ์และความเต็มใจ มาเข้าร่วม ลปรร. ในงาน UKM เพื่อ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้  ได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วอยากไปร่วมงานด้วยแล้วซิ แต่คงต้องดูก่อนนะค่ะว่าติดภาระกิจส่วนอื่นหรือไม่นะค่ะ :)

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง 3 ท่านที่เป็นกำลังใจอย่างที่สุดค่ะ

  • แบบนี้เขียนใจขาดเลยค่ะ
  • อาจารย์จันทวรรณคะ  อย่างไรชาวมน. ก็จะรอ ลปรร. และลอยกระทงกับอาจารย์ค่ะ  (ถ้าอาจารย์ไม่มาคงมีหลายคนผิดหวังค่ะ)  แต่ถ้าโอกาสนี้ไม่ได้ก็เป็นโอกาสหน้าค่ะ 
เขียนเมื่อ 
อยากเขียนได้ดีอย่างคุณตูนครับ
  • ขอบคุณคุณกัมปนาทค่ะที่เป็นกำลังใจ
  • UKM-8 ที่สุโขทัยไม่ได้พูดคุยและดูแลเลย  ต้องขอโทษด้วยนะคะ