วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ “เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา”


                                                    Best Practice วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว)

                                                             วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ

                                                     “ เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

                                      

สำหรับวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ มีพันธกิจหลักคือ จัดกิจกรรมภายในวัดทุกวันอาทิตย์เต็มวัน โดยกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ครอบคลุมทั้งการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา การเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่จะช่วยนำความสุขสงบอย่างแท้จริงมาสู่ทุกคน และสังคมประเทศชาติ ส่วนกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม งานฝีมือฯ เป็นยุทธศาสตร์ในการดึงคนกลุ่มอายุต่างๆ ให้เข้าวัดมากขึ้น แต่ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสติ สมาธิ ไม่ใช่กิจกรรมที่อึกทึก หรือสนุกสนานแบบทางโลก คนเหล่านี้เมื่อได้เข้าวัด คุ้นเคย และได้รับฟังธรรมย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

กิจกรรมหลักของวัดวิถีพุทธ มี 4 ข้อ คือ

1. สงบร่มเย็น สะอาดตา สว่างใจ

2. สืบต่อพระศาสนา ร่วมใจศึกษาพระไตรปิฎก

3. บวชเนกขัมมะบารมี

4. พุทธอาสา สะสมบุญได้ ไม่ต้องใช้เงิน

ข้อที่ 1

สงบร่มเย็น คือ บรรยากาศสงบ ไม่มีเสียงอึกทึก หรือเสียงประกาศเชิญชวนทำบุญต่างๆ หรือพุทธพาณิชย์อื่นๆ เพื่อให้สาธุชนที่เข้าวัดรู้สึกเป็นสุข จากความสงบกาย สงบวาจา สงบใจ สะอาดตา คือ สถานที่ อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ ภายในวัด สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ผู้ที่เข้ามา สบายตา สบายใจ สว่างใจ คือ สถานที่ บรรยากาศ และกิจกรรมภายในวัด เกื้อหนุนส่งเสริมให้สาธุชนที่เข้าวัด ได้มีโอกาสรับฟังธรรมะ และได้ปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของพระพุทธองค์ อันจะนำให้เกิดปัญญา (สว่างใจ) ทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น หรือมีความทุกข์น้อยลง ทั้งปัจจุบัน และเบื้องหน้า

ข้อที่ 2

สืบต่อพระศาสนา ร่วมใจศึกษาพระไตรปิฎก จุดประสงค์ ให้สาธุชนได้ศึกษาธรรมะภาคปริยัติ โดยการอ่านพระไตรปิฎกส่วนสุตตันตปิฎก ซึ่งเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ ที่ผู้อ่านจะได้รับทราบเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล และได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวทางการจัดกิจกรรม

- พระภิกษุของวัดช่วยกันศึกษา และ คัดเลือกพระสูตรที่คิดว่าเหมาะสม จัดพิมพ์หรือถ่ายเอกสารแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดสาธยายพร้อมกัน เป็นภาษาบาลี หรือจะคำแปลไทยด้วย แล้วแต่จะพิจารณาตามที่เห็นควร

- หลังจากสวดแล้วจึงขยายผลต่อ โดยบรรยายคำแปลของพระสูตรนั้นให้สาธุชน เข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้ง ประโยชน์ของเนื้อหาในพระสูตร แล้วจึงเชิญชวน แนะนำให้หาเวลามาอ่านศึกษาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เกี่ยวกับพระสูตร อื่นๆ ต่อไปอีก ตามแต่เวลาที่สะดวกของแต่ละคน

- ทางพระภิกษุสงฆ์อาจจะคัดเลือกและแนะนำว่าควรจะอ่านพระสูตรใดบ้าง โดยอาจจะจัดกลุ่มเป็นระดับพระสูตรที่สอนง่ายๆ เนื้อหาเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั่วๆ ไป และอีกกลุ่มเป็นระดับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญภาวนาที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้น เพื่อให้สาธุชน เลือกอ่านตามที่ตนสนใจได้โดยทางวัดอาจจะจัดสมุดเล่มใหญ่ ให้สาธุชนที่ได้มาอ่านพระไตรปิฎก ได้เขียนบันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น

ข้อที่ 3

บวชเนกขัมมะบารมี จุดประสงค์ ส่งเสริมธรรมะภาคปฏิบัติ ทั้งเรื่องของการรักษาศีล และเจริญภาวนาโดยเน้นการใช้คำว่า บวชเนกขัมมะ (แทนคำว่าบวชชีพราหมณ์) ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์

แนวทางการจัดกิจกรรม

- ธรรมบรรยาย ถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล 8 รวมทั้งการเจริญภาวนา ส่งเสริมสนับสนุนให้สาธุชนมีศรัทธา บวชเนกขัมมะ เป็นครั้งเป็นคราวตามความสะดวกของแต่ละคน เช่น บวชทุกวันอาทิตย์ที่มาร่วมกิจกรรมหรือ ทุกวันพระ หรือ ทุกวันเกิด (จันทร์, อังคาร ฯ) หรือเดือนละครั้ง แล้วแต่ศรัทธา

- จัดพิธีบวชเนกขัมมะให้เป็นรูปธรรมในกิจกรรมวันอาทิตย์ โดยพร้อมกันสมาทานศีล 8 ตลอด 1 วัน 1 คืน และเจริญภาวนาร่วมกัน

ข้อที่ 4

พุทธอาสา สะสมบุญได้ ไม่ต้องใช้เงิน จุดประสงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการทำบุญ โดยยึดหลักของบุญกิริยาวัตถุ 10 ว่าการทำบุญ ทำความดีนั้น มีมากมายหลายประการและสามารถทำได้ด้วยตัว ด้วยใจ โดยไม่ต้องใช้เงิน ส่งเสริมให้สาธุชน เยาวชน ร่วมเป็นพุทธอาสา ทำบุญ ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและชุมชน เช่นการช่วยทำความสะอาดวัด, ห้องน้ำ, สถานที่สาธารณะ, ดูแลต้นไม้, ช่วยเหลือคนชรา, ประพฤติตนสุภาพอ่อนน้อม ฯลฯ

แนวทางการจัดกิจกรรม

- ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์ “สมุดบันทึกพุทธอาสา” มอบให้วัดวิถีพุทธเพื่อแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่ประสงค์ เข้าร่วมเป็นพุทธอาสา ทำความดีตามบุญกิริยาวัตถุ 10

- พุทธอาสาจะได้ใช้บันทึกความดีที่ตนเองได้ทำทุกครั้ง เมื่อได้ทบทวนในภายหลัง ก็จะเกิดปิติ อิ่มใจในบุญกุศล ในความดี ที่ตนได้สะสมมา

- ทางวัดเองอาจจะจัดสมุดเล่มใหญ่ให้พุทธอาสา ที่เข้ามาทำความดีในวัดได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจทำเป็นตารางไว้ในสมุด ดังตัวอย่าง

ในแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส ทางวัดอาจจะประกาศรายชื่อ เชิดชูยกย่องพุทธอาสาที่ทำความดีมาก และหลากหลายประการ หรืออาจแจกใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมให้ยกย่องคนที่ความดี ไม่ใช่เงินทอง

จากกิจกรรมหลักทั้งหมดที่กล่าวมา ทางวัดอาจจะนำมาจัดเป็นตารางกิจกรรมวันอาทิตย์ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

9.00 น.

สวดมนต์ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน

10.00 น.

บวชเนกขัมมะ สำหรับผู้สมัครใจ รักษาศีล 8 เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน

- ธรรมบรรยาย (เนื้อหาง่าย ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป)

- นั่งสมาธิช่วงสั้นๆ

11.00 น.

ถวายภัตตาหารเพล (พระทั้งวัด หรือกี่รูป แล้วแต่จะกำหนด)

(อาหาร อาจจะให้สาธุชนต่างนำมา หรือทางวัดอาจจะทำเสริมบ้างแล้วแต่ความเหมาะสม)

12.00 น.

สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

(และจัดอุปกรณ์สถานที่ให้ต่างคนต่างล้างจานของตนเอง)

13.00 น.

พระและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร่วมสวดสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีเสร็จแล้ว พระภิกษุบรรยายคำแปล เนื้อหาของพระสูตรนั้น พร้อมทั้งบรรยายให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาพระสูตรในพระไตรปิฎก เชิญชวนให้มาอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย (เมื่ออ่านแล้ว อาจจะให้จดบันทึกในสมุดว่าอ่านพระสูตรอะไร ได้ข้อคิดหรือประโยชน์อะไรบ้าง)

14.00 น.

กิจกรรมธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ

สำหรับผู้ที่สนใจการภาวนา และผู้ที่บวชเนกขัมมะ

14.00 น.

สำหรับเยาวชน หรือผู้ที่ไม่สนใจการภาวนา ให้แยกไปทำกิจกรรมพุทธอาสาอื่นๆ เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ อาคารสถานที่ เก็บขยะ ทำสวนฯ หรือสอนทำงานฝีมืองานศิลป์ฯ ที่ช่วยในการฝึกสติ สมาธิ หรือฝึกสมาธิทางกาย เช่น รำมวยจีน โยคะ รำไทยฯ หรือจัดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ, ประกวดการเล่านิทานชาดก ประกวดเรียงความหัวข้อธรรมะ เช่น ความสุขอยู่ที่ไหน, วัตถุนิยมดีหรือไม่ ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วัดเห็นสมควร

15.30 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด-ฟังธรรม นั่งสมาธิช่วงสั้นๆ

- แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล

16.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระสมปอง โชติญาโณความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นมัสการท่าน วัดมีกิจกรรมดีๆมากเลย 

วัดอยู่จังหวัดพังงาหรือครับ