QAกับงานประจำ : 7. คณบดีพบหน่วยงาน ครั้งที่ 1-50

บอย สหเวช


     เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ผมรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมีกิจกรรมย่อยอยู่ ๔ กิจกรรม ที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยเริ่มจากกิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ท่านคณบดีกำหนดวันและรายละเอียดของกิจกรรมไว้เรียบร้อย ให้ผมร่างกำหนดการ ได้ออกมาดังนี้

 กำหนดการคณบดีพบหน่วยงาน
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ คณะสหเวชศาสตร์

..................................................................


๘.๕๐ น.    บุคลากรทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๑
๙.๐๐  น.    เกริ่นนำกระบวนการ
                  โดย รศ.มาลินี  ธนารุณ   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
                         
                 ทุกหน่วยงานย่อยในคณะนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อ
                 สนองยุทธศาสตร์ด้านวิจัย ๖ ด้านของมหาวิทยาลัยในปีที่
                 ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ ๒ ของสมศ.
                 และแผนงานพัฒนาด้านวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๐
                 ของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะ
                 วิชาแห่งการวิจัยภายในปี ๒๕๕๓
                 นำเสนอโดยหัวหน้าภาควิชาและเลขานุการคณะ
                 หน่วยงานละ ๑๐ นาที                             

๙.๑๐  น.   ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย
                 หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
                 นำเสนอผลงานและแผนงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๙.๒๐  น.   อาจารย์กาญจนา  จิตติพร     
                 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก                       
                 นำเสนอผลงานและแผนงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๐


๙.๓๐  น.   อาจารย์ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์   
                 หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 
                 นำเสนอผลงานและแผนงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

                   
๙.๔๐  น.  อาจารย์โอปอร์  วีรพันธุ์ 
                 หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด       
                 นำเสนอผลงานและแผนงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๙.๕๐  น.   นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์       
                  เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
                  นำเสนอแผนงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๑๐.๐๐ น.   วิพากษ์ อภิปราย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณบดี
                   รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี

๑๐..๒๐ น. สรุปผล Vote หน่วยงานที่มี Best Practice
                  ด้านการวิจัยและมอบรางวัล

๑๐.๔๐ น.  รศ.มาลินี  ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
                  แนะนำผู้บริหารใหม่ของคณะ
                  และนำเสนอแผนงานด้านวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๑๑.๒๐ น.  วิพากษ์ อภิปราย และรับฟังข้อเสนอแนะ
                  จากผู้เข้าร่วมประชุม และ AAR

๑๑.๓๐ น.   ปิดการประชุมคณบดีพบหน่วยงาน

                คณบดีพบหน่วยงานรอบแรกในปีนี้ ขนาดยังไม่เริ่มผมรู้สึกคึกคักไปด้วยครับ

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                            6 ต.ค. 49 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่7.5-50#ดัชนีที่4.1-50#คณบดีพบหน่วยงาน-50

หมายเลขบันทึก: 53594, เขียน: 06 Oct 2006 @ 16:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)