สภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย

สภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย

        สำหรับชีวิตคนทำงานในมหาวิทยาลัย คงหนีไม่พ้นกับคำว่า "งานกับชีวิตในมหาวิทยาลัย" ซึ่งมักจะประกอบไปด้วย สภาพงานในมหาวิทยาลัย + เป้าหมายและอนาคตการทำงาน + บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย + การทำงานอย่างมีความสุข

        สภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย :

        ๑. สถานศึกษา เน้นการเรียนการสอน

        ๒ ทำงานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนับสนุนอื่น

        ๓. มีกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมเฉพาะแห่ง

        ส่วนเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ :

        ๑. บัณฑิตมีคุณภาพ

        ๒. คณาจารย์และบุคลากรมีผลงานดี

        ๓. มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ดี เป็นที่ยอมรับ

        ๔. ยุทธศาสตร์บรรลุผล

        โดยวัดได้จากผลการประเมิน สมศ. ผลการประกันคุณภาพภายใน การประเมินโดย กพร. ผลที่เกิดแก่บัณฑิต เกียรติและการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

        อะไร? ที่ทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ

        ๑. คุณภาพบุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต

        ๒. ความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกัน

        ๓. ยุทธศาสตร์ การบริหารและทรัพยากรสนับสนุน

        ๔. บรรยากาศองค์การ (ภาวะผู้นำ การสื่อสาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การตัดสินใจ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การ)

        ๕. ปัจจัยภายนอก

        ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดกติกาและความคาดหวังเพื่อให้ได้บุคลากรที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

ข้อมูล  :  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษยมาศความเห็น (2)

ในความคิดเห็นของพี่

ระหว่าง การสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)

กับสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่)

มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่โอนมาไม่ทันตอนสังกัดทบวงหรอกค่ะ มาเพิ่งตอนเริ่มเข้าสังกัดของ สกอ. ค่ะ จึงไม่ทราบแบบเดิม เพราะของ มรภ.ในตอนแรกสังกัดของ สรภ.ค่ะ