สืบเนื่องจากการอบรม QRT ระดับอำเภอเมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและวิเคราะห์เกณฑ์ประเมิน PCU ที่สถานีอนามัย พบว่าการประเมินของ สสจ.สุราษฎร์ธานี  ใช้เกณฑ์ 3 กลุ่ม ดังนี้

         กลุ่มที่ 1 มาตรฐานงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารงานของสอ./PCU

         กลุ่มที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานงานนโยบาย / HEALTHY THAILAND  ประกอบด้วยวิธีการดำเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมาย HEALTHY THAILAND 

         กลุ่มที่ 3 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน PCU ของกระทรวง ฯ

ทั้ง 3 กลุ่มมีความชัดเจน สามารถทราบที่มาที่ไปของกิจกรรมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ น่าจะมีการพิจารณานำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                                                            พิสูจน์   ภิโสรมย์