ก้าวต่อไปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ

หลังจากที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ ได้จัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท สำเร็จไปแล้ว ก้าวต่อไปของเครือข่าย ที่ได้วางไว้จะดำเนินการต่อไป คือ ในระดับกองทุนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน เป้าหมายคือ กองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบเดียวกัน คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และทำงานตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

  ผลของการดำเนินงานในระดับกองทุนหมู่บ้าน จะออกมาในรูปแบบใด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)