ผลจากการสัญจรประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทั้ง 9 หมู่บ้าน ผลสรุปออกมาเกินเป้าหมายของเครือข่ายที่ได้วางไว้ ซึ่งในตอนแรกได้วางไว้ หมู่บ้านละ 30 คน สำหรับในรุ่นแรกสรุปได้ทั้งหมด 967 คน จาก 8 หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ 5 จะเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 2 ยอดสุทธิของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้เป็นดังนี้

                        หมู่ที่ 1 ได้สมาชิกทั้งหมด  130 คน

                         หมู่ที่ 2            "             81  คน

                         หมู่ที่ 3            "             152 คน

                         หมู่ที่ 4            "             142 คน

                         หมู่ที่ 6            "              77  คน

                         หมู่ที่ 7            "              50  คน

                         หมู่ที่ 8            "              172 คน

                         หมู่ที่ 9            "              163 คน

   ผลที่ออกมาเกินเป้าหมายได้ขนาดนี้ เพราะว่าสมาชิกในชุมชนเองได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนนี้ ทีมวิจัยก็ขอเป็นกำลังใจ ให้เครือข่ายทำงานต่อไป เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สิน