• บันทึกนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการบันทึก
  • ผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 14 ท่าน ทุกคนดูท่าทางใส่ใจการอบรมมาก
  • อาจจะมีบ้างที่ยังมีข้อสงสัย แต่ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

         รัตน์ทวี อ่อนดีกุล