ชีวิตที่พอเพียง : ๑๘๙๐. พลังรักพลังอำนาจพลังการเรียนรู้


          พลังรักพลังอำนาจเป็นหนังสือแปล  จากหนังสือPower and Love : Theory and Practice of Social Change โดย Adam Kahane  แปลโดย ดร. สันติ  กนกธนาพร และดร. สุมิท  แช่มประสิทธิ์  เสนอสมดุลแห่งพลังที่สร้างปาฏิหาริย์มาแล้วทั่วโลก 

          นี่คือเรื่องการจัดการความขัดแย้ง  โดยไม่ตกลงกันเรื่องความขัดแย้ง  แต่จินตนาการอนาคตร่วมกัน  มีกระบวนการฝันร่วมกันจนทุกฝ่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงจากก้นบึ้งของหัวใจ (transformation)

          ผมตีความว่า นี่คือหนังสือว่าด้วยการขับเคลื่อนพลังด้านบวกของความเป็นมนุษย์  ให้ค่อยๆรวมตัวกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทรงคุณค่าร่วมกัน  ก้าวข้ามความข้ดแย้งในอดีต และปัจจุบันไปสู่อนาคตที่วาดฝันร่วมกัน 

          เป็นหนังสือที่อธิบายทั้งด้านบวก และด้านลบของความรัก และของพลังอำนาจ  โยงสู่การทำให้ด้านบวกของสองสิ่งนี้สร้างพลังยกระดับซึ่งกันและกัน  ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดได้ 


  "อำนาจที่ปราศจากความรักไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ 

  ความรักที่ปราศจากอำนาจก็ไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน"


          ขั้วตรงข้ามของความรุนแรงคือ ความสร้างสรรค์  ไม่ใช่สันติภาพ  หากจะแก้ความรุนแรงต้องแก้ด้วยความสร้างสรรค์  ไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องหาสันติภาพ 

          เป็นหนังสือว่าด้วย scenario thinking - การฝึกฝนให้เกิดความคิด และการกระทำที่สร้างสรรค์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ความซับซ้อนและความไม่แน่นอน  ด้วยภาพที่เลือนรางในอนาคต

          กุญแจสำหรับสร้างความจริงใหม่ให้แก่สังคม มี ๒ ดอก  และต้องใช้ทั้ง ๒ ดอกประกอบกัน  คือ (๑) การเปิดใจของเราเชื่อมโยงกับใจ (ที่เปิด) ของผู้อื่น  (๒) การเติบโตเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจและความรัก 

          "อำนาจ" ในที่นี้หมายถึงแรงขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านลบคืออำนาจเพื่อบงการ  ด้านบวกคืออำนาจเพื่อบรรลุ

          สองด้านของความรักคือ ด้านบวกความรักสู่การสร้างสรรค์  ด้านลบความรักสู่การทำลายล้าง

          ความรักจะสร้างสรรค์ได้ต้องได้พลังจากอำนาจด้านบวก

          หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่า  ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียน(Adam Kahane) เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอยู่ตลอดเวลา  และอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเอง ตกผลึกออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้  หนังสือแ่ห่งพลังความรัก...และอำนาจ  โดยนิยามอำนาจแตกต่างไปจากความเคยชินของคนไทย...หมายถึงแรงขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

          ผมตีความว่า นี่คือพลังหยิน-หยางในคติตะวันออก  หยินคือความรัก หยางคืออำนาจ  หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องราวของการประยุกต์ใช้พลังหยินหยางให้เสริมกันในสถานการณ์จริง 

          หนังสือพลังรักพลังอำนาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันใดด้วยตัวเอง  แต่ก่อเกิดสั่งสมมาจากสำนักคิด-สำนักปฏิบัติ-สำนักเรียนรู้  ที่เน้นความรู้จากการปฏิบัติ  ที่มีPeter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jawarskiเป็นต้นเป็นสมาชิกกลุ่ม

          รวมทั้งต่อยอดจากหนังสือวิธีสร้างปาฏิหาริย์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตัน  ที่แปลจากSolving Tough Problems : An Open Way of Talking, Listening, and Creating Realities  

          ผมชื่นชมที่หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการAAR  หรือreflection ประสบการณ์จริงของผู้เขียน  คือ Adam Kahane  และผมเชื่อว่าพลังแบบนี้แหละที่จะช่วยปลดปล่อยประเทศไทยออกจากวิกฤตความขัดแย้ง

          รวมทั้งชื่นชมการทำงานวิชาการ (วิจัยปฏิบัติการ) ควบคู่ไปกับงานบริการที่ปรึกษาเพื่อรับใช้สังคมหรือรับใช้โลก   ที่น่าจะเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมหรือแนวโน้มของการทำงานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม  


วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.พ. ๕๖


   


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
IP: xxx.145.252.122
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วิจารณ์

ไม่ทราบว่าอาจารย์เขียนบทความหรือหนังสือกี่เล่มแล้วครับ ผมติดตามเฉพาะผลงานของท่านใน gotoknow อย่างเดียว ก็พบบทความของท่านเป็นจำนวนมากที่เป็นความรู้อย่างมาก จนอดที่จะนำไปเผยแพร่ให้เครือข่ายของผมได้อ่าน หวังว่าอาจารย์คงไม่ขัดข้อง แต่ถ้าอาจารย์เห็นว่าการคัดลอกบทความของอาจารย์ทั้งหมด ไปเผยแพร่ใน www.thaiihdc.org และใน fb ไม่เหมาะสม และอาจารย์ไม่อนุญาต ขอได้โปรดแจ้งผมได้ที่ e-mail address: [email protected] ผมจะได้ไม่คัดลอกอีกต่อไป 

ต้องขอประทานโทษด้วยครับ ที่ผมไม่ได้รออาจารย์อนุญาตก่อนที่จะคัดลอกไปเผยแพร่ เพราะมีบทความเป็นจำนวนมาก เข้าใจว่าอาจารย์ไม่มีเวลามาตอบรับทุกบทความที่ผมขออนุญาต

เขียนเมื่อ 

เรียน มล. ชาญโชติ ที่นับถือ

การคัดลอกไปเผยแพร่ต่อตามแบบที่ท่านทำนั้น ผมไม่ใช่แค่ไม่ขัดข้อง   แต่ขอขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่    ผมเขียนเพื่อ ลปรร. กับคนอื่นในวงกว้าง    เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่ยืนยันว่าการตีความของผมจะถูกต้องเสมอไปครับ

ด้วยความนับถือและขอบคุณ

วิจารณ์