การทำวิจัยในชั้นเรียน

การทำวิจัยในชั้นเรียน  ง่ายกว่าที่คุณคิด

คุณครูอึดอัด ท้อใจกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี 
                     
  อยากให้คุณครูมองว่า การวิจัยในชั้นเรียนมิใช่เป็นงานพิเศษ หรือการทำงานตามกระแส แต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปก ติ ในหน้าที่ของความเป็นครู ที่จะต้องค้นหาคำตอบมาแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่ (งานการจัดการเรียนการสอน) เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุง การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (เพราะผู้เรียนสำคัญที่สุด) หากคุณครูสามารถทำได้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพคร ูให้มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นผลงานทางวิชาการ และใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่ความ รู้จากการปฏิบัติจริงสู่ผู้อื่น เพื่อพัฒนาการศึกษาโดยรวมของประเทศ และคุณครูเองก็เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและวิเศษสุด
                      การวิจัยในชั้นเรียนมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อปรับปรุงสภาพการสอนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น มิใช่เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ดังนั้น คุณครูจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นนักวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องยึด รูปแบบที่เคร่งครัดเหมือนการวิจัยเชิงวิชาการ ขอบเขตในการพัฒนา งานจะให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม (สื่อการเรียนการสอน/ กิจกรรมการเรียนการสอน/เทคนิควิธีการสอน) เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกระบวนการทำวิจัยฯ จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นระบบ เริ่มต้นด้วยการสำรวจวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม นำนวัตกรรมไปใช้ และสรุปรายงานผล ซึ่งใคร่อธิบายพอสังเขปแต่ละขั้นตอน ส่วนรายละเอียดคุณครูสามารถศึกษาได้จากเอกสารตำรามากมาย
                     
1. ที่มาของปัญหาการวิจัยฯ มาจาก 2 แนวทาง คือจากสภาพการปฏิบัติงานของคุณครู เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมนักเรียน ผลการเรียนการสอน การใช้สื่อ วิธีสอน ฯลฯ ที่เป็นปัญหา อีกแนวทางหนึ่งมาจาก การที่คุณครูได้ศึกษาแนวคิด/การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดลองใช้กับนักเรียนของตนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการสอนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
                    
2. เมื่อได้สภาพปัญหาแล้วขั้นต่อไปเป็นการกำหนดวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนแก้ปัญหา/พัฒนางานเพื่อลงมือปฏิบัติ ( Action) ขั้นตอนนี้คุณครูจะต้องศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย แนวคิดต่างๆตลอดจนประสบการณ์ของคุณครูเอง ว่ามีใคร เคยใช้วิธีการใดแก้ปัญหา ผลการแก้เป็นอย่างไร จะทำให้สามารถเลือกแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง
                   
3. การพัฒนานวัตกรรม เมื่อเลือกนวัตกรรมที่จะนำมาแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างนวัตกรรมและหาคุณภาพ ก่อนนำไปใช้จริง โดยนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ/เพื่อนครู/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการ ให้ความเห็นด้านต่างๆ เช่นด้านเนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข
                  
4. นำนวัตกรรมไปใช้จริงกับนักเรียน ซึ่งต้องมีเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อตอบคำถามว่านวัตกรรมที่นำไปใช้นั้น ทำให้นักเรียน พัฒนาการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด
                  
5. สรุปและเผยแพร่ ถ้านวัตกรรมนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตามที่ต้องการก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข หานวัตกรรมใหม่ไปใช ้จนสามารถ แก้ปัญหาได ้ตามที่ต้องการ ก็เขียนสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ข้อ 1-4 เพื่อเผยแพร่ต่อไป
                  
ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ เชื่อว่าคุณครูทุกคนเมื่อสอนนักเรียนไปแล้ว ก็อยากเห็นผลสำเร็จของการสอน ที่เกิดขึ้นกับ นักเรียนเมื่อผลครั้งแรก ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ คุณครูก็น่าที่จะพยามหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เพื่อผลที่ออกมามีคุณค่าเป็นที่ภาคภูมิใจ ในความเป็นครูใช่ไหมคะ ขอเป็นกำลังใจให ้คุณครูทุกคนในการทำวิจัยในชั้นเรียนค่ะ

 ที่มา   http://www.singarea.moe.go.th/manystory/manystory5.htm