อ้างถึงคำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่067/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยด้วย ความทราบแล้วนั้น  

     ทั้งนี้  เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของส่วนราชการ และบุคลากรของคณะฯ ทางคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ นายจักรพงศ์     แสงจักร์  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบสัญญาณเตือนภัย  ซึ่งระบบดังกล่าว  ใช้งานร่วมกับ  คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จากการตรวจเช็คปรากฏว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

    ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งคณบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

    ในการนี้กระผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ