คุยธรรมะ 4

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่อจากตอนที่แล้วคำพระว่า...ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรม  การได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  ทุกข์สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา  ( ยงฺกิญจิ  สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ )

การปฏิบัติธรรมด้วยความระมัดระวังตรงที่สัมผัสด้วยการอาศัยการเดินทางสายกลางแล้วไม่เกิดทุกข์อีก  ด้วยการกระทำภายนอกเป็นเรื่องภายนอก  การไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสเป็นเรื่องภายในจิตใจเป็นเรื่องเฉพาะคน  ความทุกข์ความไม่ทุกข์ล้วนเกิดตามกฎเกณฑ์ของการอิงอาศัยกันและกัน ( ปฏิจจสมุปบาท )  ซึ่งเป็นเรื่องของภายในจิตใจคน  ด้วยธรรมะภายใน  เป็นเรื่องของจิตใจ  จงรักษาไว้ให้ว่างตลอดเวลา  ไม่ขึ้นอยู่กับธรรมะภายนอก.

....................................

บรรณานุกรม

พระวรศักดิ์  วรธัมโม. ( 2549 ).ไม่สิ้นไร้สัจธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3 .

   สหรัฐอเมริกา : วัดพุทธธรรม  เมืองวิลโลบรูค  รัฐอิลลินอยส์.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)