วันนี้ (13 ต.ค.48) ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์ รอง ผอ.ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้มีบันทึกข้อความแจ้งผม เรื่องหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 ต.ค.48 หน้า 5 ลงข่าวของศูนย์ ฯ ให้ผมทราบความเคลื่อนไหว ผมเห็นว่าน่าจะนำมาเล่าต่อใน NUKM blog อีกต่อ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

         "ผศ.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น หัวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  จ.พิษณุโลก  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 500 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง (500 MW)  มีพลังงานที่จังหวัดผลิตเองได้เพียงร้อยละ 5 จากพลังงานที่ใช้เกือบทั้งหมด  โดยได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใช้ชานอ้อย   เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานน้ำตาลในเขต อ.บางกระทุ่ม และจากการศึกษาศักยภาพของท้องถิ่น ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด มีภูเขาสูงชัน  มีน้ำตก  อ่างเก็บน้ำ   ฝายทดน้ำ และแก่งต่าง ๆ จำนวนมาก  มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว (Mini and Pico Hydro Power Plant) ได้ ประกอบกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า Pico Hydro Power Plant เป็นพลังสะอาดไม่ก่อมลพิษ  ไม่ทำลายระบบนิเวศ  มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ ชุมชนสามารถดูแลและบริหารจัดการเองได้ จึงเตรียมทดลองระบบการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ นำร่องที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งโสภา ต.บ้านแยง อ.นครไทย เป็นแห่งแรก เนื่องจากน้ำตกแก่งโสภามีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า  เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  หากคุ้มทุนจะนำระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วนี้ให้ อบต. เทศบาล ซึ่งในพื้นที่มีน้ำตกนำอุปกรณ์ไปติดตั้งเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง  นอกเหนือจากการผลิตพลังงานทดแทน  จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานของ  จ.พิษณุโลก ที่ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 1 ตำบล   1 เมกะวัตต์ให้ได้ภายใน 5 ปี"

         วิบูลย์ วัฒนาธร