SPA (สปา)...ของ สรพ.?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จาก SA (Self assessment) ไปสู่ SP (Standard - Practice - Assessment)

        

...... สปา(SPA) ของ สรพ. ซึ่งย่อมาจาก = Standards - Practice - Assessment 

    โดย ตัว P = คือ Practice เน้นที่ความสำคัญของ .... การนำมาตรฐานไปปฏิบัติในการทำงานประจำวัน มาตรฐานจึงมีประโยชน์ต่อ รพ.นั้นๆอย่างมากค่ะ

 

      ....ดังนั้น ทีมงาน "ต้อง" ศึกษาแนวคิด (Concept) รวมทั้งเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ ....การประเมินผล..และ ..... การเรียนรู้ที่น่าจะเกิดขึ้น

 โดยที่.... สรพ.ได้จัดทำ SPA โดยมีแนวคิดดังนี้ 


 1. เน้นการ ....มีกิจกรรม และ การใช้ประโยชน์ในขั้นต้น 


 2. การเรียนรู้จาก ...การใช้ประโยชน์จาก....กิจกรรม หรือ กระบวนการ เพื่อนำไปสู่ .... . การปรับปรุง ... กิจกรรม หรือ กระบวนการ ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 


 3. กระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) คือกระบวนการที่มีขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบ และรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน สามารถทำซ้ำได้ มีการวัด และประเมินผลอย่างเหมาะสม เป็นการปรับปรุงกระบวนการนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 


  4. สิ่งที่นำเสนอว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการ ควร... ดำเนินการเฉพาะเท่าที่จะเป็นประโยชน์ และ เหมาะสมกับบริบทของ โรงพยาบาล ค่ะ


 5. จุดเน้น คือ ได้บทเรียนอะไร? และได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติ และร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสำคัญร่วมกันกับทีม ซึ่งจะ.... เน้นส่วน ....ของ

         - Context ,

         - Studyหรือ Learning 

         - ทำในวงล้อ PDCA ทำให้เกิด == > การเรียนรู้ และ == > ความรู้ใหม่ๆ                        

                             

                                  

           

                                 

                                 

                

                                  ขอบคุณมากนะคะ 

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเรียนรู้ครับ พี่หมอเปิ้น

เขียนเมื่อ 

...... ขอบคุณ .... ท่านจำรัส ..... มากค่ะที่ให้ความสำคัญ สนใจบทความนี้นะคะ

เขียนเมื่อ 

   ขอบคุณ ท่านอจ.นุ ค่ะ 

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณท่าน อาจารย์ มากค่ะ

เขียนเมื่อ 


    ขอบคุณ Dr.Pop มากนะคะ