เชิญทดลอฃใช้ฐานข้อมูล OECD (Oraganizational for Economic Co-operation and Development)

ฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกผลิตโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 21 มีค. 2548 OECD มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิก โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่างๆในยุคโลกาภิวัฒน์ บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบและเป็นกลาง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปร่วมระดับนโยบายในลักษณะ guidelines for best practices

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความเห็น (0)