สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Username
library_utcc
สมาชิกเลขที่
162958
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

พ.ศ. 2506    ห้องสมุดวิทยาลัยการค้าเปิดดำเนินการพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัย โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของอาคารสภาหอการค้าไทย
พ.ศ. 2517    เมื่อวิทยาลัยการค้าย้ายมาเปิดทำการสอนที่ถนนวิภาวดีรังสิต ได้ใช้ห้องเรียนของอาคาร 3 ชั้น 1 เป็นที่ทำการชั่วคราว
พ.ศ. 2520    ห้องสมุดได้รับการจัดตั้งเป็นแผนกห้องสมุด โดยตั้งอยู่บน ชั้น 2 ของอาคาร 4 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 575 ตารางเมตร และมีที่นั่งอ่าน 250 ที่นั่ง
พ.ศ. 2526    ห้องสมุดได้ย้ายมาเปิดทำการ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคาร 4 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,235 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน ประมาณ500 ที่นั่ง และใช้พื้นที่
                  บางส่วนบนชั้น 2 ของอาคารหอประชุม เป็น“ห้องสมุด 2” เพื่อให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ หนังสือและวารสารด้านบันเทิงคดี
พ.ศ. 2527    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นมา ห้องสมุดได้รับการยกฐานะจากแผนกห้องสมุดเป็นสำนักหอสมุดกลาง และเพิ่มที่นั่งอ่านเป็นประมาณ
                  800 ที่นั่ง

พ.ศ. 2530    สำนักหอสมุดกลางได้ย้ายห้องสมุด 2 มารวมกับห้องสมุด 1 ที่อาคาร 4 ชั้น 5 ส่วนที่อาคารหอประชุม ชั้น 2 ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
พ.ศ. 2532    สำนักหอสมุดกลาง ขยายพื้นที่ทำการไปยังอาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 โดยจัดให้เป็นที่บริการหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง
                  สำหรับอาคาร 4 ชั้น 4 และชั้น 5 ให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารพิเศษและโสตทัศนวัสดุ ส่วนอาคาร 5 ชั้น 2 ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
พ.ศ. 2533    สำนักหอสมุดกลาง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งองค์กรของสำนักหอสมุดกลาง เป็น 6 แผนก 1 งานและ 1 โครงการ
พ.ศ. 2535    - แผนกโสตทัศนศึกษา แยกตัวเป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแต่ยังคงมีที่ทำการอยู่ในสำนักหอสมุดกลางที่อาคาร 4 ชั้น 4
                  - หน่วยบริการไมโครคอมพิวเตอร์ ย้ายมาสังกัดสำนักหอสมุดกลาง
                  - แผนกวารสารและเอกสารพิเศษแยกตัวออกเป็นแผนกวารสารและแผนกสิ่งพิมพ์พิเศษและ ขยายงานเพิ่มอีก 1 โครงการคือโครงการบริการ
                    สารนิเทศ
ของห้องสมุด
พ.ศ. 2536    ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ The Information Navigator Library System (TINLIB) ในการทำงานและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
พ.ศ .2537    เริ่มการเตรียมงานยืม-คืนด้วยระบบ Barcode และทดลองใช้
พ.ศ. 2538    - ให้บริการยืม-คืนด้วยระบบ Barcode แก่ผู้ใช้บริการทุกคน
                  - เริ่มโครงการวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้บริการวัสดุไม่ตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่จัดหามาพร้อมกับหนังสือ
พ.ศ. 2539    - ปรับโครงการวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                  - ให้บริการสืบค้น Internet 4 เครื่อง
                 
                  - ให้บริการ UTCC Online Library Service เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดได้จากที่บ้าน
                  - ให้บริการ CD-ROM Network ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นฐานข้อมูล CD-ROM ได้พร้อมกัน 5 เครื่องในเวลาเดียวกัน และติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก
                    3 เครื่อง ในเวลาต่อมา
พ.ศ. 2540   - พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ TINLIB ให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน และการเชื่อมต่อออกไปสู่ระบบ
                   Internet ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
                  - ขยาย CD-Server จาก 7 drive เป็น 14 drive
พ.ศ. 2541  
                  - ขยายพื้นที่การให้บริการไปยังอาคาร 11 ชั้น 3, 4, 5 ทำให้เพิ่มที่นั่งในการให้บริการอีก 300 ที่นั่ง
                  - ขยายห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มการให้บริการ Internet Graphic เป็น 20 เครื่อง
                  - แยก Collection หนังสืออ้างอิงและการให้บริการเป็นเอกเทศที่ อาคาร 11 ชั้น 4 และสิ่งพิมพ์พิเศษที่อาคาร 11 ชั้น 5
พ.ศ. 2542    - พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล สำหรับการจัดการเอกสารเต็มรูปและสื่ออื่นๆ
                  - ขยายการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดกลางผ่านอินเตอร์เน็ต (WebWEB) และเพิ่มคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น WebWEB

                    จำนวน 22 เครื่อง
พ.ศ. 2543    - โอนย้ายงานบริการ Self Access Center ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ
                     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จำนวน 16 เครื่อง จากกองเทคโนโลยีการศึกษามาขึ้นกับสำนักหอสมุดกลาง
                  - พัฒนาและปรับปรุงโฮมเพจสำนักหอสมุดกลาง เพิ่มส่วนการสืบค้นหน้าสารบัญวารสารใหม่ รายชื่อหนังสือใหม่รายเดือนและแนะนำหนังสือใหม่
                    ที่น่าสนใจพร้อมบรรณนิทัศน์
                  - ติดตั้ง Printer 3 เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น CD- ROM Network ได้
                  - เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เต็มรูป (Full-Text) ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                    อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2543 ในสัญญาความร่วมมือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย สารสนเทศ
                    เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (UniNet)
                  - ปรับเปลี่ยนจุดให้บริการยืม-คืน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สามารถยืม-คืนหนังสือทั่วไป และสิ่งพิมพ์พิเศษได้ที่เคาน์เตอร์
                    เดียวกัน
และใกล้บริเวณทางเข้า-ออก สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 6 ชั้น 3
พ.ศ. 2544    - ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
                  - บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ ABI/Inform Full-Text
                  - รับโอนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง จากกองบริการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล
พ.ศ. 2545    - มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา “โปรแกรมระบบการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ” เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
                    และสอดคล้องกับระบบการทำงานของสำนักหอสมุดกลางตามงบประมาณที่ได้รับ และเลือกโปรแกรม ระบบการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ
                    “นวสาร”
ของบริษัทอัลฟา ออฟฟิช ออโตเมชั่น จำกัด โดยเริ่มติดตั้งระบบเมื่อ พ.ศ.2545
พ.ศ. 2546    - ใช้โปรแกรมระบบการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ “นวสาร” ในการทำงานและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล
                  - มีเครื่องให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 100 เครื่อง
                  - ขยาย CD-ROM Server จาก 14 แผ่นเป็นมากกว่า 1,000 แผ่น ทำให้นักศึกษาสามารถใช้งานแผ่น CD-ROM ที่มากับหนังสือหรือแผ่น CAI
                    ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Network ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 6 ชั้น 3 และ 4
พ.ศ. 2551   - ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ RFID
                 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อ และคณะกรรมการการตรวจรับ “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ” ขึ้นเพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรม
                   ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการทำงานของสำนักหอสมุดกลางของสำนักหอสมุดกลางตามงบประมาณที่มีอยู่
พ.ศ. 2552   - ใช้โปรแกรมการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ “Horizon” ในการทำงานและบริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
                 - ติดตั้งเครื่องบริการยืมด้วยตนเอง (Self Check-Out)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี