หลังจากที่การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองระบบกองเติมอากาศ ใด้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม รองชนะเลิศอันดับ 2 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ปี 2549.

     ผลจากการที่ปุ๋ยหมักระบบกองเติมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯที่ผ่านมานั้น อันเป็นผลที่น่าจะทำให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงในด้านการเผยแพร่ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักรวมทั้งการพัฒนาอาชีพทางเกษตรกรรมของชุมชนเป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้น การจูงใจของระบบฯที่จะทำให้เกษตรกรในที่ต่างๆหันมาสนใจกับการทำปุ๋ยหมักขึ้นใช้เองหรือร่วมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในชุมชนในระดับรากหญ้าต่อไป.

     แต่จากการที่ใด้ออกไปประเมิน ติดตาม ด้านสภาวะสังคมในปัจจุบันของชาวบ้านในละแวกกลุ่มของวิสาหกิจฯและใกล้ๆกันทำให้พบว่า...โดยรวมเป็นชุมชนที่ยากจน การประกอบอาชีพเป็นการทำเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชผัก เป็นส่วนใหญ่และมีรายได้น้อย ชาวบ้านจบการศึกษาในระดับชั้น ป. 4 เป็นส่วนมาก.

     เมื่อการทำอาชีพเกษตรกรรมในด้านต่างๆใด้รับผลกระทบจากสภาวะสภาพดิน ฟ้า อากาศ น้ำ ที่ไม่อำนวย การได้รับผลกระทบจากศัตรูพืชในนาข้าว (หอยเชอรี่) และสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงอย่างยิ่งในขณะนี้ ทำให้รายได้ของครอบครัวของเกษตรกรตกต่ำกลายเป็นปัญหาของสังคมในชุมชนปัจจุบัน.

     ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง จึงได้มีการดำเนินงานในลักษณะหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงปัญหาฯ แม้ว่าการดำเนินงานจะต้องประสบกับการตอบรับที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ถือว่าเป็นปกติของคนโดยทั่วไป ในการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแห่งการเรียนรู้ ผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ จำนง ที่กล่าวไว้ในบล็อกว่า...ต้องใช้ระยะเวลา สำหรับการเปลี่ยนแปลง เพราะในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเรื่องหนึ่งๆนั้น มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ที่เข้ามาประกอบกับการตัดสินใจของชาวบ้าน ครับ.