การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

การบริหารงานโรงเรียน  รูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม Network  Building  and Participatory

( เนื้อหาสาระนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารและครูที่สนใจนำความรู้ไปใช้)

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

 ทำได้หลายระดับและหลายวิธี  ซึ่งความยากง่ายขึ้นอยู่กับเวลา  เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด   

   ร่วมตัดสินใจ และเป็นบทบาทที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ

 ทำให้เกิดการบริหารที่ดี  เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่าง

   ยุติธรรม  ลดความขัดแย้งในสังคม และสร้างกลไกการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนการพัฒนากระบวนการทำงานและเครือข่าย

   กระบวนการนี้เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชน  สภาพแวดล้อม  ปัญหาทางสังคม       โดยเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการนี้  ได้แก่

 การจัดทำสัญญาการว่าจ้าง  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทำงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบและ

    ประเมินผลการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)