"กำลังใจแด่ไทยทั่วล้า.......จงรักชาติ ศาสนา กษัตรา

จงอย่าหักเห....หนทางแห่งตน....จงอย่าสับสน...ในกาลนี้

จงสานใจ.....ประสานความร่วมมือเพื่อไทยเอย.....................................