พิธีเกษียณอายุราชการเสร็จสิ้นลงพร้อมกับการรับประทานอาหารว่าง  ซึ่งมีการจัดศิลปะบนโต๊ะอาหารอย่างสวยงาม  มีความหมาย  สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง